Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:35

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017-05-09

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsdepartementet inför FAC (försvar) och återrapport från EU:s informella försvarsministermöte

Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnige Anders H Eriksson, ämnesrådet Ola Hedin, kanslirådet Christina Wilén, departementssekreterarna Rozy Nermany och Tobias Sörenssen samt pressekreterare Marinette Nyh Radebo informerade inför FAC (försvar) och återrapporterade från EU:s informella försvarsministermöte.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer till utskottets sammanträde den 30 maj 2017 för att informera om den årliga nationella risk- och förmågebedömningen.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet återupptog frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99. (Jfr prot. 2016/17:34, § 4.)

Ärendet bordlades.

§ 5

Övriga frågor

Mikael Jansson (SD) informerade om att SAP Sverige AB kommer att lämna information om Prio tisdagen den 30 maj 2017 kl. 17.00–19.00 på Sveavägen 44 i Stockholm, och att de ledamöter som är intresserade är välkomna att delta.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 maj 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:35

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.