Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017-05-04

TID

08.00 – 08.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Jordbruks- och fiskeråd 11 maj 2017

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med medarbetare lämnade information inför jordbruks- och fiskerådet den 11 maj 2017.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:33

§ 3

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall (MJU20)


Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:147.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU20.

§ 4

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (MJU24)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:146, motioner och ett yttrande från trafikutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enl. bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 maj 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:35

§ 1

§ 2-3

§ 4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

O

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

-

-

-

-

Johan Büser (S)

X

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

X

Monica Haider (S)

-

-

-

-

Anders Forsberg (SD)

-

-

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

X

X

Jens Holm (V)

X

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

-

-

-

-

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

X

X

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

Rickard Nordin (C)

O

O

X

O

Emma Nohrén (MP)

X

O

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

O

O

O

O

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

O

O

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-05-04

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:35

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 - 28 april 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2017) 166

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar avseende förslag till ändringar av bilagorna till konventionen om skydd av flyttande vilda djur vid partskonferensens tolfte möte

KOM(2017) 171

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om en översyn av tillämpningsområdet för direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (det nya WEEE-direktivet) och om en översyn av tidsfristerna för att nå de insamlingsnivåer som avses i artikel 7.1 i det nya WEEE-direktivet och möjligheten att fastställa individuella insamlingsnivåer för en eller flera av de kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning som anges i bilaga III till direktivet

KOM(2017) 172

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den befogenhet att anta delegerade akter som tilldelats kommissionen i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

KOM(2017) 173

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om översynen av återvinningsmålen för WEEE, möjligheten att fastställa separata mål för WEEE som förbereds för återanvändning och översynen av beräkningsmetoden för återvinningsmålen i enlighet med artikel 11.6 i direktiv 2012/19/EU om WEEE

KOM(2017) 183

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Initiativ för hållbar utveckling av den blå ekonomin i västra Medelhavsområdet

KOM(2017) 189

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet under perioden 2011–2015 av långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland och Sverige i enlighet med kommissionens beslut 2009/3067 och 2010/6050

KOM(2017) 192

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Genomförande och utvärdering av förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i unionen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs i enlighet med artikel 118 REFIT Utvärdering av kontrollförordningens effekter

KOM(2017) 196

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utvärdering av de italienska myndigheternas rapport till kommissionen och rådet om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna är skyldiga att betala för regleringsåren 1995/1996–2001/2002 (enligt artikel 3 i rådets beslut 2003/530/EG)

KOM(2017) 198

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet

K- dokument

K(2017) 2165

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.4.2017 om avslutande av räkenskaperna för vissa utbetalande organ i Tyskland och Sverige beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) avseende budgetåret 2015

K(2017) 2255

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 10.4.2017 om ändring av bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller förteckningen över ämnen som får tillsättas i beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat och livsmedel för speciella medicinska ändamål

K(2017) 2416

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 20.4.2017 om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt

K(2017) 2429

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.4.2017 om ändring av genomförandebeslut 2013/92/EU om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage som används vid transport av vissa varor med ursprung i Kina

K(2017) 2432

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.4.2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Algeriet i unionen

K(2017) 2435

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.4.2017om förlängning av den åtgärd som Sverige i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vidtagit avseende tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten VectoBac 12AS

K(2017) 2476

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband medutbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 2832

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.4.2017 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i mars 2017

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 13-16 februari 2017

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 3 april 2017

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.