Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Skatteutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017-05-18

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34.

§ 2

2017 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU6y.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar. SD-ledamöterna avstod från ställningstagande och anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Vårändringsbudget (SkU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU9y.

§ 4

Riksrevisionens granskning av regeringens redovisning av skatteutgifter

Riksrevisor Ingvar Mattson, revisionsledare Peter Johansson och revisor Amina Peco, Riksrevisionen, informerade om granskningen av regeringens redovisning av skatteutgifter. Rapporten Regeringens skatteutgiftsredovisning – som riksdagen vill ha den? (RiR 2017:12) offentliggjordes samma dag som sammanträdet ägde rum.

§ 5

Redovisning av skatteutgifter (SkU32)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:98 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 6

Övriga frågor

Ordförande tog upp frågan om skatteutskottets eventuella medverkan då generaltulldirektör Therese Mattsson, Tullverket, kommer till justitieutskottets sammanträde den 15 juni 2017 kl. 10.00. Presidiet gör bedömningen att skatteutskottet inte medverkar vid detta besök. De enskilda ledamöter som ändå vill medverka kan meddela kanslichefen.

Ordförande meddelade vidare att presidiet tagit upp frågan om att eventuellt bjuda in generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket till ett sammanträde tisdagen den 20 juni 2017 kl. 11.00.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 8.30. Därefter kl. 9.00–ca 12.30 anordnar utskottet ett seminarium i förstakammarsalen om skatter som drivkraft för företags lokalisering.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:35

§ 1–4

§ 5

§ 6–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

David Lång (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

X

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-04

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.