Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Trafikutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017-05-09

TID

10.45–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledarna Ingemar Delveborn och Erik Trollius och årlig revisor Stefan Andersson från Riksrevisionen informerade om den årliga revisionen, granskningen om statliga investeringar i allmänna farleder (RIR 2016:30) och granskningen om Trafikverkets underhåll av vägar (RIR 2017:8).

§ 2

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34.

Sjöfartsfrågor (TU18)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:134, skrivelse 2016/17:164 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

§ 5

§ 6

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Trafikutskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över
Skrivelse 2016/17:101.

Trafikutskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2016/17:100.

Trafikutskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

§ 8

Kommissionens beslut om ändring av ramverket för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet


Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 136.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att företrädare för utskottet ska ta emot en delegation från den svensk-saudiska vänskapskommittén i den rådgivande parlamentariska församlingen i Saudiarabien på en arbetslunch den 18 maj 2017.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 maj 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:35

§ 1-9

§

§

§

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.