Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:35

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017–05-18

TID

09:30–10:50

13:00–14:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34.

§ 2

Norden (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:90, redogörelse 2016/17:NR1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU3.

M-, SD-, V- och KD ledamöterna anmälde reservationer.

C-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 3

Strategisk exportkontroll 2016 - krigsmateriel och

produkter med dubbla användningsområden (UU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:114 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU9.

V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från kansliråd Tomas Wiklund och departementssekreterare Emy Wängborg, båda från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 5

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 6

Vitboken om EU:s framtid (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017) 2025.

Ärendet bordlades.


§ 7

Återrapport från delegationsresa till Mali

Ledamöterna Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M) och Birgitta Ohlsson (L) återrapporterade från utskottets delegationsresa till Mali.

§ 8

Återrapport från delegationsresa till Irak

Ledamoten Björn Söder (SD) återrapporterade från utskottets delegationsresa till Mali där även ledamoten Carin Jämtin (S) deltog tillsammans med ledamöter från försvarsutskottet.


§ 9

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade om att:

– tidpunkten för seminariet med Folke Bernadotteakademin blir onsdagen den 7 juni 2017 kl. 10:45-12:00 med fika från kl. 10:30.

– på GAVI:s inbjudan och finansiering resa och besöka Myanmar 28-31 augusti 2017 med ledamöterna Olle Thorell (S) och Birgitta Ohlsson (L) enligt turordningslistan.

– utskottet med ledamöterna Kenneth G Forslund (S), Olle Thorell (S), Markus Wiechel (SD), Pyry Niemi (S), Birgitta Ohlsson (L), Lotta Johnsson Fornarve, Sofia Damm (KD) och Sotiris Delis (M) genomför resa till New York 21-25 maj 2017 med syfte att få en närmare inblick i det svenska säkerhetsrådsarbetet och besöka det svenska generalkonsulatet i New York.

Utskottet informerades om att:

– Försvarsmaktens veterandag pågår den 29 maj 2017 och att anmälda ledamöter från utskottet är Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M), Sofia Arkelsten (M), Margareta Cederfelt (M) och Göran Pettersson (M). Ledamöterna får utskick om vilka tider de önskar närvara vid utrikes- och försvarsutskottets tält på utställningsområdet.

– utrikesutskottet har mottagit inbjudan att delta vid Försvarsmaktens medaljering för Mali 05 i Lund den 16 juni 2017. Utskottet kommer att boka egen transport och mail med information kommer att skickas till ledamöterna.

– Björn von Sydow (S) och Karin Enström (M) har överlämnat Nato-delegationens årsredogörelse till talmannen. Redogörelsen finns tillgänglig i databasen Mimer.

– talarlistor för UU3 och UU9 har cirkulerats på bordet.

Utskottet påmindes om:

– vikten att ledamöter i så god tid som möjligt meddelar avbokningar till möten och middagar som utskottet arrangerar. Kostnaden kommer att debiteras utskottet och deltagande och avbokningar framgår i aktuellt fakturaunderlag.

Sammanträdet ajournerades 10:50 och återupptogs kl. 13:00.

§ 10

Vitboken om EU:s framtid

Information i Förstakammarsalen från EU-kommissionär Cecilia Malmström med närvaro från övriga utskott och EU-nämnden enligt bilaga 2.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 juni kl. 09.30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 1 juni 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:35

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

§ 9

§ 10-11

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

O

O

O

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

O

O

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

O

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2

2017-05-19

Närvarolista övriga utskott: Vitboken om EU:s framtid

Cecilia Malmström, Förstakammarsalen

13.00–14.00 den 18 maj

Konstitutionsutskottet

 • Vice ordförande Björn von Sydow (S)
 • Per-Ingvar Johnsson (C)
 • Tina Acketoft (L)

Finansutskottet

 • Ingemar Nilsson (S) –
 • Marie Granlund (S)
 • Börje Vestlund (S) –
 • Maria Plass (M) –
 • Dennis Dioukarev (SD)
 • Peter Helander (C) –

Skatteutskottet

 • Erik Ezelius (S)
 • Jamal El-Haj (S)
 • Helena Bouveng (M)
 • Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
 • Lotta Finstorp (M)
 • Jörgen Warborn (M)
 • Olle Felten (SD)
 • David Lång (SD)
 • Daniel Šestrajčić (V)
 • Mathias Sundin (L)
 • Said Abdu (L)

Försvarsutskottet

 • Anders Schröder (MP)

Socialförsäkringsutskottet

 • Christina Höj Larsen (V)

Utbildningsutskottet

 • Thomas Strand (S)

Trafikutskottet

Erik Ottoson (M)

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Vice ordförande Kristina Yngwe (C)
 • Isak From (S)
 • Sara Karlsson (S)
 • Johan Büser (S)
 • Monica Haider (S)
 • Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
 • Martin Kinnunen (SD)
 • Stina Bergström (MP)
 • Jens Holm (V)

Näringsutskottet

 • Anna Wallén (S)
 • Hanna Westerén (S)
 • Mattias Jonsson (S)
 • Hans Rothenberg (M)
 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 • Håkan Svenneling (V)
 • Maria Weimer (L)
 • Said Abdu (L)

Arbetsmarknadsutskottet

 • Patrik Björck (S)
 • Eva-Lena Jansson (S)
 • Jessika Roswall (M)
 • Christian Holm Barenfeld (M)
 • Erik Andersson (M)
 • Marco Venegas (MP)
 • Fredrik Christensson (C)
 • Désirée Pethrus (KD)

EU-nämnden

 • Ordförande Åsa Romson (MP)
 • Vice ordförande Eskil Erlandsson (C)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.