Protokoll utskottssammanträde 2016/17:35

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:35

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:35

DATUM

2017-04-27

TID

10:00–11:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Skolverket om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet

Rättschefen Jonas Nordström och juristen Lina Abrahamsson, båda från Skolverket, informerade bl.a. om skollagens bestämmelser om placering av elev vid skolenhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Vuxenutbildningen (UbU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU16.

M-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Skolväsendet - grundläggande om utbildningen (UbU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU17.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Skolväsendet - lärare och elever (UbU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU18.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Skolväsendet - övergripande skolfrågor (UbU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU19.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UbU7y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU7y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:158 och motioner.

Ärendet bordlades.

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:143 och motioner.

Ärendet bordlades.

Kulturarvspolitik (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2016/17:116 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen 2 maj 2017

Lena Hallengren

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:35

§ 1–5

§ 6–9

§ 10

§ 11–13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

O

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

O

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

X

O

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

O

X

O

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

X

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.