Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:36

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017-05-11

TID

10.00–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information av Försvarsmakten

Överbefälhavare Micael Bydén och säkerhetspolitiske rådgivaren Ditte Egnell informerade om aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35.

§ 3

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:144.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ökad kärnsäkerhet (FöU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:157 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Ärendet bordlades.

§ 6

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:
– Europaparlamentets resolution av den 16 mars 2017 om konstitutionella, rättsliga och institutionella följder av en gemensam säkerhets- och försvarspolitik: de möjligheter som Lissabonfördraget erbjuder.
– Utrikesutskottets minnesanteckningar från GUSP/GSFP-konferensen på Malta den 26–28 april 2017.

§ 7

Besök vid internationell svensk insats

Utskottet beslutade att gemensamt med utrikesutskottet genomföra en delegationsresa till Irak för att bl.a. besöka det svenska insatsförbandet i Erbil den 14–15 maj 2017. Utskottet beslutade att Mikael Jansson (SD), Jan R Andersson (M) och Mattias Ottosson (S) ska genomföra resan för försvarsutskottets del.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 18 maj 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:36

§ 1

§ 2-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

O

-

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

O

-

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.