Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Näringsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017–06–20

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34 och 2016/17:35.

§ 2

Information från regeringen

Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnade information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 26 juni 2017.

Vid sammanträdet närvarade även ämnesråd Anna Törner, kansliråden Fredrik von Malmborg och Jenny Malmberg, ämnessakkunnige Fredrik Nordlund och departementssekreterare Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet.

Vid mötet deltog även föredragande Caroline Jender Pamrin och nämndehandläggare Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 4

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 5

Beslut om syfte för delegationsresorna

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till Riga enligt följande:

Näringsutskottet har för avsikt att genomföra en delegationsresa till Lettland i september 2017. Syftet är att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige ska bredda sina kunskaper genom att ta del av hur Lettland arbetar med dessa frågor. Utskottet vill även fördjupa sina kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i och handla med Lettland och hur investeringsklimatet i landet ser ut. Ytterligare ett syfte är att diskutera dessa frågor utifrån ett förändrat politiskt läge i regionen.

Utskottet fastställde syftet med delegationsresa till Bryssel enligt följande:

Näringsutskottet har för avsikt att genomföra en delegationsresa till Bryssel i september 2017. Syftet med resan är att besöka EU:s institutioner för information och diskussion om för näringsutskottet relevanta frågor. I detta inkluderas bl.a. Energiunionen, den gemensamma handelspolitiken inklusive aktuella frihandelsavtalsförhandlingar och EU:s inre marknad. Utskottet avser också att fördjupa sina kunskaper om eventuella konsekvenser med anledning av Storbritanniens utträde ur unionen. Möten planeras bl.a. med kommissionen, svenska representationen i Bryssel och ledamöter i Europaparlamentet.

§ 6

Utskottets subsidiaritetsprövningar under sommaruppehållet

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över subsidiaritetsärenden som eventuellt inkommer under sommaruppehållet.

§ 7

Utskottets planering hösten 2017

Utskottet informerades om planeringen för hösten 2017.

§ 8

Bemyndigande att justera protokoll

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 31 augusti kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdagen den 14 september kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 21 juni 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:36

§ 1-2

§ 3-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Hanif Bali (M)

O

Anna Wallén (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

O

O

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

X

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

SUPPLEANTER

Hanna Westerén (S)

Sofia Fölster (M)

X

X

Patrik Engström (S)

O

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.