Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017-05-18

TID

10.30–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35.

§ 2

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Therese Svanström Andersson, m.fl., Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 3 mars 2017.

§ 3

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Therese Svanström Andersson, m.fl., Socialdepartementet informerade utskottet om bl.a. en Europeisk pelare för sociala rättigheter, ett diskussionsunderlag om den sociala dimensionen i EU, kommissionens förslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare samt utkastet till rådets slutsatser om ”Towards Making-Work-Pay Strategies”. Information lämnades också om hur arbetet med förordning 883/2004 fortlöper.

§ 4

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (SfU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:150 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU21.

SD-ledamöterna anmälde en reservation.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 5

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SfU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:154 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU23.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:152.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU24.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:36

§ 1–2

§ 3

§ 4

§ 5–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

O

O

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

X

O

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

O

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

Marie Olsson (S)

O

O

O

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

O

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

O

X

O

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Björn Rubenson (KD) extra suppleant

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.