Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Skatteutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017-06-01

TID

8.30–8.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om kommande sammanträden med EU-ärenden. Det har efter sammanträdet blivit klarlagt att utskottet behöver sammanträda torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00 för att behandla vissa EU-ärenden.

§ 3

Redovisning av skatteutgifter (SkU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:98 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SkU32.

S-, SD-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns (SkU33)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:169 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 juni 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:36

§ 1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

O

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-04

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.