Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017–06-01

TID

08:00–09:10

09:20–09:35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbete efter mordet på Zaida Catalán

Information om arbetet efter mordet på Zaida Catalán från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Efraim Gomez och planeringschef Louise Bjarke, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän från

försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet under punkt 3 och på föredragningslistan.

§ 3

Sveriges deltagande i RSM i Afghanistan

Information om Sveriges deltagande i RSM i Afghanistan tillsammans med försvarsutskottet från kabinettssekreterare Annika Söder, departementsråd Erik Widman och kansliråd Anders O Lindgren, samtliga från Utrikesdepartementet, departementsråd Magnus Bergman, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre, Försvarsmakten.

Ledamöternas frågor besvarades.

Från försvarsutskottet närvarade ledamöterna Åsa Lindstam (S), Hans Wallmark (M), Lena Asplund (M), Alexandra Völker (S), Jan R Andersson (M), Kent Härstedt (S), Mikael Oscarsson (KD).

Sammanträdet ajournerades kl. 09:10 och återupptogs kl. 09:20.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35 samt besöksprotokollen 2016/17:10 och 2016/17:11.


§ 5

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (UU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:115 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU10.

M-, SD-, C-, L-, V-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande

§ 6

Vitboken om EU:s framtid (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av KOM(2017) 2025.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:18.

SD-ledamoten anmälde en reservation.

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 7

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om:

– att debattlista för UU10 och UU18 (gemensam debatt) cirkulerades på bordet.

– att nästa Gusp/Gsfp-konferens genomförs i Tallinn, Estland, den 7–9
september. Platserna fördelas mellan UU och FöU med 3 S, 2 M
och 1 SD. Kansliet önskar återkoppling om vem som avser att delta
senast torsdagen den 8 juni.
– att talman Urban Ahlin bjuder in till middag med Moldaviens
utrikesminister Andrei Galbur till middag på Villa Bonnier onsdagen
den 7 juni kl. 19.30–21:30. Talmannen har föreslagit att
utrikesutskottet deltar med en ledamot per parti.

– att Pyry Niemi (S), Björn Söder (SD) och Sotiris Delis (M) deltar i
Medaljceremoni Mali05 i Lund den 16 juni.

– att utrikesutskottet, talman Urban Ahlin och SIPRI tillsammans med
andra aktörer arrangerar ett seminarium med temat “How are the
Middle East crises and conflicts affecting the lives of millions of
human beings – most of them city dwellers - and what can be done
to mitigate their suffering”. Värdar för seminariet är utrikesutskottet,
onsdagen den 13 september kl. 18:00–19:30 i Andrakammarsalen.
Efter seminariet är talman Ahlin värd för en
mottagning. Intresseanmälan delades vid bordet.

Utskottet beslutade om att ställa in seminariet om Folke Bernadotteakademins arbete med dialog, fredsprocesser och valobservationer onsdagen den 7 juni och flytta det till senare i höst.


§ 8

Övriga frågor

Ledamoten Kerstin Lundgren (C) ställde fråga om inkommen rapport från UD/RK om utvärdering av kampanjen för kandidaturen till FN:s säkerhetsråd.

Ledamoten Krister Örnfjäder (S) lämnade information om aviserad proposition om Skärpt exportkontroll av krigsmateriel.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 08:00.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 15 juni 2017

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:36

§ 1

§ 2

§ 3-7

§

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

Hans Linde (V)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

O

O

Sotiris Delis (M)

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

O

O

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

O

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

O

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

O

O

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.