Protokoll utskottssammanträde 2016/17:36

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:36

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:36

DATUM

2017-05-02

TID

11:00–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information om skollagsfrågor, placering av elev vid skolenhet

Statsrådet Gustav Fridolin, politiskt sakkunnige David Holm Gatica, och departementssekreteraren Erik André, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade bl.a. om skollagens bestämmelser om placering av elev vid skolenhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:35.

En livsmedelsstrategi för Sverige (UbU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2016/17:104 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU6y.

En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:161 och motioner.

Ärendet bordlades.

Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:67.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 10.00.

Information om gymnasiets naturbruksprogram

Statssekreteraren Erik Nilsson och kanslirådet Jacob Johansson, båda från Utbildningsdepartementet, informerade om gymnasiets naturbruksprogram och utbildning om naturturism.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 4 maj 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:36

§ 1–6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.