Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:37

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-18

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Vårändringsbudget för 2017 (FöU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU8y.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36.

§ 3

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:144.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ökad kärnsäkerhet (FöU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:157 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Utredaren Tone Tingsgård kommer till utskottets sammanträde tisdagen den 30 maj 2017 och informerar om Afghanistanutredningen (SOU 2017:16).

– Utrikesutskottet har bjudit in försvarsutskottets ledamöter till sitt sammanträde torsdagen den 1 juni 2017 kl. 08.00, där information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om uppföljning av de pågående insatserna i Irak och Afghanistan kommer att lämnas. Ingen föranmälan behövs.

§ 7

Externt besök

Kanslichefen informerade om att:

– Kommissionären Sir Julian King, med ansvar för säkerhetsfrågor besöker riksdagen fredagen den 2 juni 2017. Han önskar tala med ledamöter från KU, JuU, FöU och EU-nämnden om antiterrorism, PNR, datalagring och cybersäkerhet (kl. 08.00–09.00 i justitieutskottets sessionssal). Intresserade ledamöter ombads anmäla sig till kansliet senast tisdagen den 23 maj 2017.

§ 8

Övriga frågor

Ledamöterna lämnade rapporter från de olika studiebesök, konferenser och resor som de genomfört.

Mikael Jansson (SD), Jan R Andersson (M) och Mattias Ottosson (S) återrapporterade från besöket vid den internationella svenska insatsen i Erbil, Irak, den 14–15 maj 2017.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 30 maj 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:37

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

O

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.