Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Finansutskottets protokoll 2016/17:37

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:37

Datum

2017-03-30

Tid

Kl. 10.30-10.56

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Riksbankschef Stefan Ingves informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

- Hans Hegeland utskottsråd, konstitutionsutskottets kansli börjar på finansutskottets kansli den 1 juli.

- Utskottet enades om att ställa in sammanträdena den 4 och 18 april.

- Två rapporter om Brexit från EP:s tjänsteavdelningar.

- Besök av Sydkoreas finansutskott den 4 april kl. 9 alternativt kl.13.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:34, 2016/17:35 och 2016/17:36.

§ 4

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)

  • Utskottet beslutade att ge arbetsmarknadsutskottet tillfälle att senast den 25 april kl. 14.00 yttra sig över prop. 2016/17:163 och eventuella motioner.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  (FiU30)

Utskottet fortsatte beredningen av prop. 2016/17:78.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU30.

§ 6

Övriga frågor

Ordförande tackade ledamot Hans Unander (S) för hans tid i utskottet.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 6 april kl. 10.30

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:37

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Jan Ericson (M)

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.