Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-06–01

TID

10.30–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36

§ 2

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (SfU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:172 och motioner

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU25.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Riksrevisionens rapport om sjukskrivning (SfU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:170 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU20.

M-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:176 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU22.

S-, SD-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer.

SD- och C-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt, m.fl., Justitiedepartementet, återrapporterade från RIF-rådet den 18 maj 2017.

§ 6

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt, m.fl., Justitiedepartementet, informerade utskottet om de pågående förhandlingarna om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet samt om flyktingsituationen i EU.

§ 7

Att skydda migrerande barn

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens meddelande om att skydda migrerande barn, KOM(2017) 211, utkast till rådets slutsatser om skydd av migrerande barn (8702/1/17), faktapromemoria 2016/17:FPM86 samt utdrag ur kommenterad dagordning för RIF-rådets möte den 8-9 juni 2017.

Regeringens preliminära ståndpunkt över kommissionens meddelande angiven i faktapromemorian var:
Regeringen välkomnar kommissionens meddelande. Mot bakgrund av de brister som finns inom EU när det gäller genomförandet av skyddsinsatser för barn som befinner sig i olika typer av migrationssituationer, är det positivt att kommissionen, inom ramen för befintliga regelverk, initiativ och processer, försöker identifiera möjligheter till ett förbättrat genomförande som möjliggör tidiga, samordnade och mer ändamålsenliga åtgärder på området.
Regeringen delar kommissionens ansats i meddelandet att det är viktigt med en helhetssyn som inbegriper åtgärder som tar sikte på såväl grundorsakerna till barns riskfyllda resor till EU, som åtgärder som syftar till att stärka barnskyddssystemen längs migrationsrutterna, skyddsåtgärder och mottagande i EU till varaktiga lösningar inklusive återvändande och familjeåterförening. Barn har särskilda rättigheter, som bland annat framgår av EU-rätten och FN:s barnkonvention. För regeringen är det viktigt att åtgärderna tar hänsyn till och är anpassade till det enskilda barnets specifika situation, är effektiva, rättssäkra, humana och medger både bemötande och beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Det är viktigt att, i enlighet med kommissionens förslag, alla barn får relevant information om sina rättigheter och att de som arbetar med barn får vägledning och har rätt verktyg för tillämpningen av barnets bästa. Samarbete, uppföljning och genomförandet av åtgärder som rör barn som avviker inom EU bör förbättras. Det är viktigt att det inom EU finns fungerande och rättssäkra system för åldersbedömningar. Att bedömningen av en sökandes ålder görs tidigt är viktigt utifrån ett barnrätts- och rättssäkerhetsperspektiv likväl som ett ekonomiskt perspektiv.

Regeringens ståndpunkt över ett antagande av rådsslutsatser angiven i den kommenterade dagordningen var:

Regeringen välkomnar rådsslutsatser om skydd för migrerande barn. Slutsatserna lyfter fram vikten av ett förbättrat genomförande av skyddsinsatser rörande barn som befinner sig i olika typer av migrationssituationer.
Regeringen anser att det är viktigt med en helhetssyn som inbegriper åtgärder som tar sikte på såväl grundorsakerna till barns riskfyllda resor till EU, som åtgärder som syftar till att stärka barnskyddssystemen längs migrationsrutterna, skyddsåtgärder och mottagande i EU till varaktiga lösningar.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:

När det gäller mottagande av människor i behov av skydd bör ståndpunkten vara att ansvar och solidaritet på bästa sätt visas genom att bistå länder, som till följd av sitt geografiska läge mottar ett högt antal asylsökande, att hantera prövningsbördan och vid fastställda behov erbjuda en fristad.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Återvändandepolitik

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens meddelande om en effektivare återvändandepolitik inom europeiska unionen – en förnyad handlingsplan, KOM(2017) 200, kommissionens rekommendation om effektivare återvändanden vid tillämpning av Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/115/EG, K(2017) 1600, utkast till rådets slutsatser om förbättrat återvändande och återtagande av personer som vistas olagligt (9571/17), faktapromemoria 2016/17:FPM80 och en överläggningspromemoria upprättad av Justitiedepartementet den 29 maj 2017.

Regeringens preliminära ståndpunkt över kommissionens meddelande och rekommendation angiven i faktapromemorian var:
Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och rekommendation. En väl fungerande ordning för återvändande är viktig för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem. Regeringen ställer sig därför bakom utökade ansträngningar i syfte att verkställa återvändandebeslut och som säkerställer att detta sker på ett rättssäkert och värdigt sätt med full respekt för grundläggande rättigheter, inklusive asylrätten, och principen om non-refoulement. Den förnyade handlingsplanen och rekommendationen utgör en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att få till stånd en ändamålsenlig ordning.
Regeringen vill framhålla vikten av åtgärder för att främja självmant återvändande, praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna och att medlemsstaterna nyttjar det stöd som Frontex kan ge när det gäller att samordna, organisera och finansiera återvändandeinsatser. Regeringen vill också framhålla fortsatt arbete med att få till stånd ett bra samarbete med tredjeländer när det gäller återtagande.

Regeringens ståndpunkt över ett antagande av rådsslutsatser angiven i promemorian var:

Regeringen välkomnar rådsslutsatser om kopplingen mellan den gemensamma viseringspolitiken och arbetet för att främja återvändande och återtagande med tredjeland. De två politikområdena är nära sammanhängande och gemensamma EU-insatser inom ramen för viseringskodexen för att förmå tredjeland att ta tillbaka sina egna medborgare kan bidra till ett mer effektivt återvändande. Samtidigt är det viktigt att alla åtgärder som vidtas är balanserade och tar hänsyn till de långsiktiga, specifika relationerna med berört tredjeland.

Ordföranden konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens redovisade ståndpunkt.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

Kommissionens meddelande innehåller referenser till de återtagandeavtal och överenskommelser som EU slutit och planerar att sluta med flera länder i syfte att stoppa människor på flykt. De avtal som EU tecknat med Afghanistan, Turkiet och en rad andra länder, där bistånd använts som påtryckningsmedel för att stoppa människor på flykt eller tvinga fram ett återtagande av flyktingar, är oacceptabla. Regeringens position bör vara att Sverige inte står bakom dessa avtal.

 

UNHCR är tydliga med att barn inte bör hållas i förvar som konsekvens av att de har migrerat. Detta har också stöd av UNICEF, FN:s barnrättskommitté och FN:s specialrapportör mot tortyr. Nyligen publicerade studier att placering i förvar försämrar barns psykologiska och fysiska välbefinnande och skadar deras kognitiva utveckling. Barn i förvar riskerar att drabbas av ångest, depression och uppvisar ofta tecken på post-traumatisk stress. FN:s barnrättskommitté har identifierat ett antal luckor i skyddet för ensamkommande barn generellt. Kommittén konstaterar att i många länder blir ensamkommande barn och barn som har skilts från föräldrarna rutinmässigt förvägrade inresa, eller hålls kvar vid gränsen av gränskontroll- eller migrationstjänstemän. I andra fall får de inresetillstånd, men förvägras möjlighet att söka asyl, eller så hanteras deras asylansökningar inte på ett ålders- och könsanpassat sätt. Regeringens ståndpunkt bör vara att det aldrig kan vara förenligt med barnets bästa att sättas i förvar. Regeringen bör inte stå bakom kommissionens rekommendationer av ovan anförda anledningar.

De repressiva metoder som EU-kommissionen föreslår när det gäller återvändande och som regeringen i allt högre grad anammar inte är effektiva för att öka återvändandet. Det finns en hel del dokumenterad erfarenhet om vilken typ av återvändandearbete som fungerar, inte minst från Svenska Röda Korsets verksamhet. Sveriges position i EU bör vara att det återvändandearbete, som exempelvis Röda Korset bedrivit, får genomslag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerade om inspektionens rapporter

2017:5 Aktivitetsersättning till trettio års ålder – vad händer sedan?
2017:6 Försäkringskassans produktivitet och effektivitet 2016

§ 10

Kanslimeddelanden

Anmäldes möjlighet för utskottets ledamöter att delta vid högnivåkonferens om migration i Europaparlamentet den 21 juni 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.30

Vid protokollet

Justeras den 8 juni 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:37

§ 1–8

§ 9

§10-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

O

X

X

Rickard Persson (MP)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

O

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

Marie Olsson (S)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Johanna Haraldsson (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Patrik Björck (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Paula Holmqvist (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

O

Désirée Pethrus (KD)

Serkan Köse (S)

Paula Bieler (SD)

X

O

O

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

X

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Björn Rubenson (KD) extra suppleant

O

O

O

Camilla Mårtensen (L) extra suppleant

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.