Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Trafikutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-16

TID

11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36.

§ 2

§ 3

§ 4

Information från Sveriges MotorCyklister


Generalsekreterare Jesper Christensen och Maria Nordqvist politisk sekreterare från Sveriges MotorCyklister informerade om aktuella mc-frågor.

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 lades till handlingarna.

Övriga frågor

Utskottet uppdrog åt presidiet att tillsammans med kansliet utarbeta ett förslag till program för en offentlig utfrågning den 19 oktober 2017 om konkurrenssituationen inom delar av transportnäringen.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.45.

Vid protokollet

Justeras den 18 maj 2017

Karin Svensson Smitth

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:36

§ 1-4

§ 5

LEDAMÖTER

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

Erik Ottoson (M)

O

X

Rikard Larsson (S)

O

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

O

O

TRAFIKUTSKOTTET 2017-05-16 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:37

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse gällande epatraktorer Ja
Privat person

RD 2058-2016/17

Skrivelse gällande hastighetsregulator i a-traktorer Ja

Privat person

RD 2086-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.