Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017–06-15

TID

09:00–10:30

10:35–11:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36 samt besöksprotokollen 2016/17:12 och 2016/17:13.

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför FAC från kabinettssekreterare Annika Söder, kansliråd Moa Lagercrantz och ambassadör Jörgen Persson, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från enhetschef Efraim Gomez och kansliråd Tomas Wiklund, båda från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 10:30 och återupptogs kl. 10:35.

§ 4

Uppföljning av kampanjen för Sveriges säkerhetsrådskandidatur

Information om rapport om kampanjen för Sveriges säkerhetsrådskandidatur av externa utredaren Ulrika Cronenberg Mossberg.

Ledamöternas frågor besvarades.


§ 5

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2017) 17

2016/17:FPM94

Läggs till handlingarna.

JOIN(2017) 18

Läggs till handlingarna.


§ 6

Utskottsresa till New York och Washington 17 oktober 2017.

Utskottet beslutade om att genomföra utskottsresa till New York och Washington 1–7 oktober 2017.

§ 7

Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll 2017

Utskottet beslutade om att presidiet ges mandat att inleda ev. subsidiaritetsprövningar som inkommer under sommaruppehållet.

§ 8

Återrapport från utskottsresa till New York

Utskottet beslutade att lägga reserapporten och programmet till handlingarna.

§ 9

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– ledamöter från utrikesutskottet och försvarsutskottet deltar i konferens om Gusp/Gsfp i Tallinn den 7–9 september 2017. Från utrikesutskottet deltar Karin Enström (M), Olle Thorell (S) och Markus Wiechel (SD).

– utrikesminister Margot Wallström tillsammans med Finlands utrikesminister Toni Soini står värd för en konferens på Hanaholmen i Helsingfors den 5–6 september 2017. Förutom utskottets ordförande och vice ordförande räknar presidiet med att ytterligare 3-4 ledamöter kan delta. Kansliet är tacksam för intresseanmälan senast den 26 juni 2017.

– ordförande har inbjudits att delta i NB8-möte för utrikes- och försvarsutskottens ordföranden i Helsingfors den 18–19 september 2017.

– 10 ledamöter från utskottets har inbjudits att delta vid Försvarsmaktsövningen AURORA 17 söndagen den 24 september 2017. Intresseanmälan att delta har delats vid bordet och kansliet önskar anmälningar senast den 26 juni 2017.

– Riksrevisorernas årliga rapport 2017 inkommit och finns även tillgänglig på Riksrevisionens webbsida.

– en tidplan för september månad kommer att sändas ut kring midsommar. Vissa tidplanefrågor:

  • 13 juli 2017 kl. 09:30–11:30 sammanträde med utrikesminister Margot Wallström för information inför utrikesrådet (FAC) och om arbetet i FN:s säkerhetsråd.
  • Onsdagen den 13 september 2017 arrangerar utskottet på kvällen ett seminarium tillsammans med Sipri.
  • Första ordinarie sammanträdet i höst beräknas vara torsdagen den 21 september 2017 kl. 09:30.
  • Söndagen den 24 september 2017 har utskottet inbjudits till Försvarsmaktens övning AURORA 17.
  • Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11:00–12:00 informeras utrikes- och finansutskotten inför IMF/WB:s höstmöten av finansminister, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat och riksbankschef.


§ 10

Övriga frågor

Ordförande Kenneth G Forslund (S) och vice ordförande Karin Enström (M) tackade utskottet och kansliet för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

Kanslichefen tackade utskottet, presidiet och kanslikollegorna för ett gott samarbete och önskade alla en trevlig sommar.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 juli 2017 kl. 09:30.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 13 juli 2017

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:37

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5-11

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Göran Pettersson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

X

Sotiris Delis (M)

X

X

X

X

Anders Österberg (S)

O

O

O

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

X

X

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.