Protokoll utskottssammanträde 2016/17:37

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:37

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:37

DATUM

2017-05-04

TID

10:00–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om kommissionens förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet, om kommissionens förslag till rådets rekommendation om den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande och om upphävande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 1979-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Efter överläggningen med utskottet den 29 september 2016 fick regeringen stöd för sina redovisade ståndpunkter. Det rör bland annat de ursprungliga förslagen om gemensamma metoder och format för hur kvalifikationer beskrivs i läranderesultat där regeringen påpekade att det handlar om nationell kompetens och att sådant samarbete måste bygga på frivillighet. Regeringen kan därför välkomna att rekommendationen nu handlar om att EU-kommissionen i samarbete med medlemsstaterna ska stödja utarbetande av metoder för att beskriva läranderesultat med vederbörlig hänsyn till nationella förhållanden.

En annan ståndpunkt rörde förslaget att stödja utarbetande och införande av kriterier och förfaranden för jämförelser av referensramar i tredje länder då regeringen i första hand poängterade vikten av fortsatt kvalitetsarbete mellan de europeiska länderna men var positiv till fortsatt dialog. Regeringen välkomnar därför att rekommendationen nu handlar om att utreda möjligheterna att utveckla kriterier för jämförelse mellan tredje länders referensramar och den europeiska referensramen.

I förhandlingarna har regeringen verkat för ett förtydligande angående förslaget att inrätta en plattform för samarbete mellan kommissionen, medlemsstaterna och övriga berörda parter. Regeringen har påtalat att den rådgivande gruppen för EQF som inrättades 2009 har spelat en viktig roll för att bidra till samstämmighet, transparens och förtroende mellan olika kvalifikationssystem. Regeringen kan därför välkomna att den rådgivande gruppen enligt det slutliga utkastet till rekommendation även fortsättningsvis ska säkerställa överensstämmelse och främja öppenhet och förtroende för hänvisningsprocessen mellan nationella referensramar och EQF.

Regeringen anser också att det är viktigt att poängtera att rekommendationen inte är bindande för medlemsstater och inte medför ökade kostnader för statsbudgeten eller EU-budgeten. Sammantaget välkomnar regeringen rekommendationen och föreslår att Sverige ställer sig bakom den politiska överenskommelsen på rådet.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet, om förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 1978-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen kan välkomna lägesrapporten om det föreslagna beslutet om ett reviderat Europass och ser fram emot den fortsatta förhandlingen under det estniska ordförandeskapet. Regeringen bedömer att beslutet leder till ökad användbarhet för Europass och en modernisering och effektivisering av befintliga EU-verktyg och tjänster som erbjuds inom området kompetens och kvalifikationer. Beslutet stämmer därmed väl överens med regeringens ambition att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och underlätta rörlighet och anställningsbarhet inom EU.

De förhandlingarna som förts sedan i oktober har inneburit att förslaget gått mot ökad flexibilitet för medlemsstaterna att själva utforma hur arbetet på nationell nivå ska organiseras. Detta är i linje med regeringens hållning om vikten av att värna den nationella kompetensen inom utbildningsområdet och subsidiaritetsprincipen.

Regeringen vill framhålla att implementeringen av Europass-beslutet kommer att finansieras av unionen inom ramen för befintliga budgetmedel och kommer inte att medföra ökade kostnader för medlemsstaterna.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om att ge elever och studerande en röst: hur ska utbildningssystemen förbättras och moderniseras för att bidra med en kvalitetsutbildning till alla

Utskottet överlade med statsrådet Anna Ekström, politiskt sakkunniga Jenni Larsson, departementssekreteraren Per Rosenblad och departementssekreteraren Karl Sälgström, samtliga från Utbildningsdepartementet, om att ge elever och studerande en röst: hur ska utbildningssystemen förbättras och moderniseras för att bidra med en kvalitetsutbildning till alla.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 1980-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen välkomnar inriktningen på riktlinjedebatten och har valt att fokusera sitt inlägg till fråga ett. Det är viktigt med elevers och studenters inflytande då det på ett konkret sätt kan lära dem om demokratiskt fattade beslut. Det är samtidigt viktigt att vara tydlig med vad en elev inte är med och beslutar om. Därför är att det också centralt att framföra, som det står i den svenska skollagen, att informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Elevers engagemang kan öka kvalitén i undervisningen, och skollagen och arbetsmiljölagen stipulerar elevers rätt till demokratiskt inflytande genom elevrådsrepresentanter och elevskyddsombud. Att studenter engagerar sig och har inflytande över verksamheten i högskolan är av stor betydelse för kvaliteten i utbildningen. I Sverige finns ett starkt studentinflytande befäst i högskoleförordningen och högskolelagen.

Gällande fråga två så kan Sverige nämna att den internationella studie om demokrati- och samhällsfrågor som Sverige redan deltar i uppfyller i dagsläget de behov som finns på området.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt, med följande förtydliganden. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om demokrati och också verka för demokratiska processer. Utbildningen ska även bidra till att ge eleverna ökad förmåga att vara aktiva samhällsmedborgare och att tänka kritiskt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

EU-dokument

Kansliet informerade om EU-blad enligt bilaga 3.

En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:156 och motioner.

Ärendet bordlades.

Förändrade ändamål och verksamheter på utgiftsområden (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över

proposition 2016/17:100.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras tisdagen den 9 maj 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:37

§ 1–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Maria Stockhaus (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.