Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:38

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-05-30

TID

11.00–12.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information om Afghanistanutredningen

Utredaren Tone Tingsgård informerade om utredningen Sverige i Afghanistan 2002–2014 (SOU 2017:16).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Vikarierande generaldirektör Nils Svartz och analytikern Magnus Winehav informerade om myndighetens nationella risk- och förmågebedömning för 2017 m.m.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:37.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om att inkomna anteckningar med återrapport från FAC i Bryssel den 18 maj 2017 finns tillgängliga på kansliet.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Tiden för utrikesutskottets sammanträde den 1 juni 2017 då Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten ska informera om uppföljning av pågående insatser, och som försvarsutskottets ledamöter tidigare har bjudits in till, har ändrats till kl. 08.30. Informationen kommer att avse insatsen i Afghanistan.

– Utskottets planerade informationskväll hos Försvarsmakten
den 7 juni 2017 förmodligen kommer att ställas in.

– Anmälningar av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GFSP) i Estland, Tallinn, den 7–9 september 2017 behöver göras senast på vårens sista utskottssammanträde.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 1 juni 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:38

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

-

Jan R Andersson (M)

X

-

Kent Härstedt (S)

X

-

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.