Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-05-18

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Rektor Peter Högberg, SLU, informerade utskottet om aktuella frågor.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:36 och 37

§ 2

Övergripande miljöfrågor (MJU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om övergripande miljöfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU22 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

-

(V) (KD)

under punkt

1

förändringar i miljöbalken m.m.,

-

(S, MP, V)

-”-

2

tillståndsprocesser,

-

(V)

-”-

3

handläggningstiderna hos länsstyrelserna,

-

(V)

-”-

5

vindkraft,

-

(M,C) (SD)

-”-

6

talerättsfrågor,

-

(C,L)

-”-

7

samverkan mellan svensk forskning och näringsliv,

-

(M)

-”-

8

tillsynsavgifter för gruvverksamhet,

§ 4

Vårändringsbudget för 2017


Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 vad avser förslagspunkterna 14, 15, 18, 19, 21 och 22 och motion 2016/17:3725 (SD) yrkande 1 i berörd del.

Utskottet beslutade att yttra sig genom följande protokollsanteckning.

Utskottet tillstyrker det förslag till vårändringsbudget som lagts fram i proposition 2016/17:99 vad avser förslagspunkterna 14, 15, 18, 19, 21 och 22 och avstyrker motion 2016/17:3725 (SD) yrkande 1 i berörd del.

Följande avvikande mening anmäldes mot beslutet om vårändringsbudget.

SD-ledamöterna tillstyrker motion 2016/17:3725 (SD) yrkande 1 i berörd del och avstyrker proposition 2016/17:99 i berörd del.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna deltar inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Sammanträdestider

Kanslichefen meddelade att utskottets sammanträde tisdagen den 30 maj 2017 ställs in. Vidare ändras tiden för sammanträdet torsdagen den 8 juni 2017 från klockan 10.00 till kl. 08.00.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017

Matilda Ernkrans

MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:38

§ 1

§ 2-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

O

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Johan Büser (S)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Gunilla Nordgren (M)

-

-

Monica Haider (S)

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

Lars Tysklind (L)

-

-

Jens Holm (V)

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

O

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

X

X

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.