Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Skatteutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-06-15

TID

10.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Helena Fridman Konstantinidou från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 till 3 på föredragningslistan.

§ 2

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

KOM(2016) 758

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av med medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Jan Larsson.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-06-13 med diarienummer Fi2017/02652/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 15 juni 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringens inställning när det gäller skattesatser på mervärdesskatteområdet är att lika produkter ska beskattas på samma sätt. Regeringen stödjer därför ordförandeskapets kompromissförslag.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde KOM(2016) 811

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Jan Larsson.

I ärendet förelåg bl.a PM med underlag inför överläggningen daterad 2017-06-13 med diarienummer Fi2017/02652/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor torsdagen den 15 juni 2017.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Regeringen är tveksam till en utökad omvänd skattskyldighet. Kompromiss-förslaget har dock ett så restriktivt tillämpningsområde att risken för negativa konsekvenser är avsevärt mindre, och är begränsat i tid. Regeringen kan därför om det bedöms lämpligt ur förhandlingssynpunkt acceptera förslaget som en åtgärd för att bekämpa bedrägerier.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobson åtföljd av med medarbetarna finansrådet Linda Haggren och ämnesrådet Jan Larsson, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 5

Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG (SUB-83-2016/17)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2017) 297.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:37.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om en inbjudan till Tax Fairness Conference den 28-29 juni i Bryssel.

§ 8

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 9

Gruppen för uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att genomföra en förstudie om personalliggare.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ordföranden får justera utskottets protokoll under sommaruppehållet. Om ordföranden inte har möjlighet att göra det, får vice ordföranden justera utskottets protokoll.

Ordföranden och vice ordföranden får mandat att under sommaruppehållet i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan i EU-förslag.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 10.00.

§ 12

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar

Maria Strömkvist (S) tackade ordförande för hans insatser under året.

Vid protokollet

Justeras den 20 juni 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:38

§ 1–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

Daniel Šestrajčić (V)

X

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

Vakant

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Magnus Oscarsson (KD)

Camilla Mårtensen (L)

X

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2017-05-04

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.