Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017–07–13

TID

09:30–11:25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:37

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför FAC från utrikesminister Margot Wallström, politiskt sakkunnig Louise Bjarke, departementssekreterare Fabian Fossum Hylin, ambassadråd Anna Uggla och kansliråd Daniel Olsson, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Med stöd av 7 kap. 20 § riksdagsordningen beslutade utskottet att tystnadsplikt ska gälla i fråga om uppgifter kring Nordkorea enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som bör hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet eller av något annat synnerligen viktigt skäl som betingas av förhållande stat eller en mellanfolklig organisation.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 3

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Information om arbetet i FN:s säkerhetsråd från utrikesminister Margot Wallström, enhetschef Efraim Gomez, tillträdande tf. gruppchef Ditte Egnell, departementssekreterare Johan Sigroth och politisk sekreterare Louise Bjarke, samtliga från UD.

Ledamöternas frågor besvarades.

Med stöd av 7 kap. 20 § riksdagsordningen beslutade utskottet att tystnadsplikt ska gälla i fråga om uppgifter om utredningsarbetet kring mordet på Zaida Catalán enligt 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som bör hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet eller av något annat synnerligen viktigt skäl som betingas av förhållande stat eller en mellanfolklig.

Denna paragraf förklarades omedelbar justerad.

§ 4

FN-avtal om globalt kärnvapenförbud

Information om FN-avtal om globalt kärnvapenförbud från utrikesminister Margot Wallström, politisk sekreterare Louise Bjarke, chefen för UD-NIS Magnus Hellgren och handläggare Rebecca Hallin. Samtliga från UD.

§ 5

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– EU:s dokument om globalisering efter vitboken har remitterats till
näringsutskottet för granskningsutlåtande. Presidiet bedömde att
utskottet inte behöver yttra sig till näringsutskottet.

– EU:s dokument om EU:s framtida försvarspolitik efter vitboken om
EU:s framtid kommer att remitteras till utrikesutskottet för
granskningsutlåtande.

– presidiet deltar med 2 ledamöter på utrikes- och
säkerhetspolitisk konferens på Hanaholmen, Helsingfors den 5–6
september. Deltar gör Kenneth G Forslund (S), Karin Enström (M),
Sofia Arkelsten (M), och Kerstin Lundgren (C).

– det blir Olle Thorell (S), Maria Andersson Willner (S) och Karin
Enström (M) från UU som deltar i konferens om Gusp/Gsfp i
Tallinn den 6-9 september. Från FöU deltar Peter Jeppsson (S),
Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD).

– seminariet med Sipri blir onsdagen den 13 september kl. 18.00–
19.30 med efterföljande mottagning i Sammanbindningsbanan kl.
19.30–21.00.

– presidiet föreslår att utskottet tar emot EU-kommissionär Cecilia
Malmström för information torsdagen den 28 september kl. 13.00–
14.00.

Utskottet beslutades om att:

– ta emot UNDP Achim Steiner tisdagen den 22 augusti kl. 13.15–
14.00. Anmälningsförfarande kommer att gå ut elektroniskt.

– ta emot Sudans utrikesminister Ibrahim Ghandour kl. 14.30–15.15.
Anmälningsblanketten delades på bordet.

ev. delta vid ett konstituerande möte för Community of Democracies
i Washington den 13–15 september.


§ 6

Uppdrag att justera riksmötets sista protokoll

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 21 september 2017 kl. 09:30Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 13 juli 2017

Kenneth G Forslund

–UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:38

§ 1-7

§

§

§ 5

§

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

X

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

Yasmine Posio Nilsson (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

Sotiris Delis (M)

Anders Österberg (S)

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Peter Jeppsson (S)

X

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Anders Lönnberg (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.