Protokoll utskottssammanträde 2016/17:38

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:38

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:38

DATUM

2017-05-09

TID

11:00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:37.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

EU-dokument

Kansliet informerade om EU-blad enligt bilaga 3.

Kulturarvspolitik (UbU8y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2016/17:116 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU8y.

Årsredovisning för staten 2016 (UbU00y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Vårändringsbudget för 2017 (UbU10y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och motion.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 16 maj 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:38

§ 1–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Thomas Strand (S)

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

O

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

Gustaf Lantz (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.