Protokoll utskottssammanträde 2016/17:39

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:39

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39

DATUM

2017-06-01

TID

10.00–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret (FöU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:144.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU11.

§ 2

Ökad kärnsäkerhet (FöU13)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:157 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU13.

V-ledamoten anmälde en reservation.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att det inplanerade besöket hos Försvarsmaktens högkvarter den 7 juni 2017 är inställt. Utskottet kommer att få information från Försvarsmakten om övningen Aurora 17 på sammanträdet den 8 juni 2017.

§ 5

Övriga frågor

Åsa Lindestam (S), Lotta Olsson (M) och Roger Richtoff (SD) återrapporterade från det årliga mötet mellan nordiska, baltiska och polska försvarsutskotten den 22–23 maj 2017 i Bergen, Norge.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 8 juni 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:39

§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

-

Paula Holmqvist (S)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.