Protokoll utskottssammanträde 2016/17:39

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:39

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39

DATUM

2017-06-01

TID

10.00 – 10.30 10.35 – 10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny utskottsassistent

Ordförande hälsade kansliets nya utskottsassistent Karin Lisshamre välkommen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38.

§ 3

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (MJU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:146 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU24 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

-

(SD)

under punkt

1

klimatlag,

-

(SD)

-”-

2

mål för den svenska klimat-politiken,

-

(V)

-”-

5

förstärkning av etappmål

-

(V)

-”-

6

konsumtionsbaserat mål,

-

(SD)

-”-

7

klimatpolitiskt råd,

-

(SD)

-”-

8

Parisavtalet,

-

(M,C,L,KD)

-”-

9

påverkan i de internationella klimatförhandlingarna,

-

(KD)

-”-

10

Sverige som klimatpolitiskt föredöme,

-

(M) (SD)

-”-

11

åtaganden i de internationella klimatförhandlingarna,

-

(M)

-”-

12

klimatinvesteringar i andra länder,

-

(M)

-”-

14

frihandelsavtal om miljövaror,

-

(SD)

-”-

15

ansvarsfördelningen för utsläppsminskningar inom EU m.m.,

-

(SD)

-”-

16

markanvändning och skogsbruk,

-

(L)

-”-

17

ett effektivt europeiskt klimatarbete,

-

(KD)

-”-

19

utvidgning av EU:s utsläppshandelssystem till att gälla alla växthusgaser

-

(S,MP,V)

-”-

20

nationellt klimatarbete,

-

(SD)

-”-

21

industrins konkurrenskraft m.m.,

-

(M)

-”-

22

nollvisionsstrategi för basindustrin,

-

(M)

-”-

23

skogens roll i klimatomställningen,

-

(C)

-”-

24

förnybar energi m.m.,

-

(SD)

-”-

25

torvbrytning m.m.,

-

(M) (C)

-”-

26

reduktionsplikt m.m.,

-

(M,C,L,KD)

-”-

27

långsiktiga villkor för biodrivmedel,

-

(C)

-”-

28

koldioxidskattebefrielse inom EU,

-

(M,C,L,KD)

-”-

29

styrmedel för biodrivmedel m.m.,

-

(C)

-”-

30

utsläppskrav på fordon och arbetsmaskiner m.m.,

-

(L)

-”-

31

miljömärkning av drivmedel m.m.,

-

(M)

-”-

32

förnybara bränslen inom flygsektorn,

-

(C)

-”-

34

etappmål för luftföroreningar m.m.,

-

(C)

-”-

35

en cirkulär biobaserad ekonomi.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

En livsmedelsstrategi för Sverige (MJU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:104 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:MJU23 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

-

(M) (SD) (C) (KD)

under punkt

2

strategins framtagande och genomförande,

-

(S,MP,V)

-”-

3

konkurrenskraftiga regler och villkor,

-

(M) (SD) (C) (KD)

-”-

4

en konkurrenskraftig livsmedelskedja,

-

(M,SD,C)

-”-

5

genomförandet av EU-lagstiftning,

-

(M) (SD) (C) (L) (KD)

-”-

6

skatter och avgifter,

-

(M) (SD) (C)

(KD

-”-

7

förenkla för företagen,

-

(S, MP, V)

-”-

8

konkurrenskraft – en uppgift för myndigheterna,

-

(SD,C,KD)

-”-

9

jordförvärvslagen,

-

(SD) (C)

-”-

10

generations- och ägarskiften,

-

(M) (SD) (C)

-”-

11

myndigheternas kontroll,

-

(C) (L)

-”-

12

matsvinn och återvinning av matavfall,

-

(M,C) (SD)

-”-

13

bäst-före-datum och temperaturkrav,

-

(SD) (C)

-”-

14

hållbar produktion och produktionsresurser,

-

(SD) (C)

-”-

15

vegetabilieproduktion,

-

(M) (C,L) (KD)

-”-

16

växtförädling,

-

(S,MP,V)

-”-

17

effektiva och förutsägbara godkännandeprocesser,

-

(M,SD,C)

-”-

18

ömsesidigt erkännande av växtskyddsmedel,

-

(M,SD) (C)

-”-

19

utformningen av djurskyddslagstiftningen,

-

(SD)(C)

-”-

20

det nationella djurskyddsarbetet,

-

(C)

-”-

21

djurskyddsarbetet inom EU,

-

(SD) (C) (L)

(KD)

-”-

22

fiske och vattenbruk,

-

(M,SD)

-”-

24

efterfrågan på viltkött,

-

(M) (SD) KD)

-”-

25

hantering av viltprodukter,

-

(C,L)

-”-

27

handlingsplan för folkhälsa,

-

(SD) (C) (L) (KD)

-”-

28

ursprungsmärkning,

-

(SD) (C)

-”-

29

svenska mervärden,

-

(M) (SD) (C) (L) (KD)

-”-

30

offentlig upphandling,

-

(C)

-”-

32

livsmedelsindustrin,

-

(S,MP,V)

-”-

33

främja livsmedelsexport,

-

(M,C,KD)

-”-

34

livsmedelsattachéer,

-

(C)

-”-

35

övriga exportfrämjande frågor,

-

(C)

-”-

36

besöksnäringen och måltidsupplevelser,

-

(S,MP,V)

-”-

37

mål för ekologisk produktion och konsumtion,

-

(M)

-”-

38

svensk livsmedelsproduktion och konsumtion,

-

(SD) (C)

-”-

39

forskning och innovation,

-

(M) (SD) (C)

-”-

40

kompetensutveckling och utbildning,

-

(C) (V) (L)

-”-

41

jordbrukets och livsmedelskonsumtionens miljö- och klimatpåverkan,

-

(SD,KD) (C)

-”-

42

klassificering av jordbruk,

-

(SD) (KD)

-”-

43

anmälan och tillstånd för animalieproduktion,

-

(C) (KD)

-”-

44

övergödning,

-

(M,C)

-”-

45

miljöersättningar,

-

(SD) (C)

-”-

46

vattenfrågor,

-

(C,L)

-”-

47

agenda 2030,

-

(C)

-”-

48

generationsmålet och miljömålen,

-

(C)

-”-

49

biodrivmedel och biogas,

-

(M,SD,C)

-”-

50

gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter,

-

(SD)

-”-

51

gårdsförsäljning av övriga livsmedel,

-

(SD) (C) (KD)

-”-

52

livsmedelsförsörjning och beredskap,

-

(M,C,KD) (SD)

-”-

53

förprövning av djurstallar,

-

(C)

-”-

54

bygglov för lantbruksfastigheter,

-

(C) (KD)

-”-

55

utformningen av EU:s jord-brukspolitik,

-

(SD)

-”-

56

jordbruksstöd till aktiva lantbrukare,

-

(M,SD,C,KD)

-”-

57

utbetalningar av EU-ersättningar,

-

(KD)

-”-

58

kostnadsersättningar,

-

(M,SD) (C)

-”-

59

äganderätt och egendomsskydd,

-

(KD)

-”-

60

hästnäringen,

-

(SD,C) (KD)

-”-

61

rovdjursfrågor,

-

(SD) (C)

-”-

62

strandskydd,

-

(KD)

-”-

63

biodling,

-

(SD) (C) (KD)

-”-

64

vissa landsbygdsfrågor,

-

(M) (C) (KD)

-”-

65

livsmedel och livsmedelsproduktion.

M- och SD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:39

§ 1-2

§ 3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

O

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

-

-

-

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

-

-

-

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

O

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

O

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

O

O

O

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

O

X

O

Emma Nohrén (MP)

O

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

O

O

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-06-01

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:39

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 28 april – 29 maj 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2017) 214

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som unionen ska inta i partsmötet för Fiskeavtalet för södra Indiska oceanen (Siofa) och om upphävande av beslut 14404/12

KOM(2017) 215

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som unionen ska inta i den årliga partskonferensen för konventionen om bevarande och förvaltning av sejresurserna i centrala Berings hav och om upphävande av beslut 11724/12

KOM(2017) 216

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) och om upphävande av beslut 14405/12

KOM(2017) 217

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Översyn av övergångsbestämmelserna om förvärv av jordbruksmark och skog i 2011 års fördrag om Kroatiens anslutning till EU

KOM(2017) 221

Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa resolutioner som kommer att bli föremål för omröstning inom Internationella vinorganisationen (OIV)

KOM(2017) 234

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 12.3 i direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan

KOM(2017) 241

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Unionen Komorerna

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=26111

KOM(2017) 243

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2014/170/EU om upprättande av en förteckning över icke-samarbetande tredjeländer när det gäller bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske med avseende på Saint Vincent och Grenadinerna

K- dokument

K(2017) 2616

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Kommissionens tillkännagivande om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

K(2017) 2741

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28.4.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 2809

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) …/… av den 3.5.2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 vad gäller förteckningen över åtgärder för vilka viss information om stödmottagare ska offentliggöras

K(2017) 2938

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.5.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 2947

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.5.2017 om godkännande av den ändrade plan som Belgien i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG överlämnat för godkännande av inrättningar för handel inom unionen med fjäderfä och kläckägg

K(2017) 3331

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.5.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 3221

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2017 om åtgärder för att förhindra introduktion av mul- och klövsjukevirus från Tunisien i unionen och om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/675

K(2017) 3239

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.5.2017 om ändring av beslut 2003/467/EG vad gäller den italienska regionen Umbriens status som officiellt fri från tuberkulos och Polens status som fritt från enzootisk bovin leukos, om ändring av beslut 2004/558/EG vad gäller Tysklands status som fritt från infektiös bovin rhinotrakeit och om ändring av beslut 2008/185/EG vad gäller vissa polska regioner som fria från Aujeszkys sjukdom samt om godkännande av ett utrotningsprogram för Aujeszkys sjukdom i den italienska regionen Venetien

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=26123

K(2017) 3419

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 24.5.2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1395/2014 om upprättande av en utkastplan för vissa fisken efter små pelagiska arter och industriellt fiske i Nordsjön

K(2017) 3549

Ärende: Godkännande av räkenskaper

Referens: Det operativa programmet (Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program för Sverige) CCI 2014SE14MFOP001

Räkenskapsår: 2015–2016

Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden

Antagna dokument

Dokument antagna av Europapa-parlamentet 3-6 april 2017

Antagna texter

Texter antagna av Europaparlamentet 13-16 mars 2017

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0066+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV

Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0081+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV¨

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn och till stöd för vetenskaplig rådgivning rörande den gemensamma fiskeripolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 199/2008 (omarbetning)

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0091+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV#BKMD-8

Rådsrapporter

Rapport från informellt miljö-ministermöte i Valletta den 25-26 april 2017

Rapport från informellt miljöministermöte i Valletta den 25-26 april 2017

http://lemur.riksdagen.se/Dokument/Visa.aspx?ID=25958

Rapport från Jord-bruks- och fiskerådet den 11 maj 2017

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 11 maj 2017

Övrigt

8648/17

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the definition, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs and the protection of geographical indications for spirit drinks COM (2016) 750 final - opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - Greek Parliament

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.