Protokoll utskottssammanträde 2016/17:39

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:39

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:39

DATUM

2017-05-16

TID

11:00–11:55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om en rymdstrategi för Europa

Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om en rymdstrategi för Europa.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 2078-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
De svenska prioriteringarna i rådsförhandlingarna har handlat om att med en budgetrestriktiv hållning samtidigt säkerställa att slutsatserna uppmärksammar betydelsen av en tydlig rollfördelning mellan EU, Europeiska rymdorganisationen (ESA) och medlemsstaterna, av tillgång till rymddata för vidare samhällsnytta, av excellens i forskningen, av vidmakthållen öppenhet för etablering av nya rymdhamnar, av rymden som inspirationskälla för fortsatt utbildning för barn och unga, av beaktande av EU:s, ESA:s och medlemsstaternas utrikes-, försvars- och säkerhetspolitiska intressen.

Svenska prioriteringar har fått genomslag i förhandlingarna och slutsatserna uppvisar en rimlig balans mellan stöd till kommissionens strategi och existerande rymdprogram, återhållsamhet med och krav på fördjupad analys av förslag till nya initiativ, och inriktande ståndpunkter för framtiden.

Regeringen anser vidare att rådsslutsatserna utvecklats i en mer budgetrestriktiv riktning vilket är i linje med svenska prioriteringar.

Regeringen anser därmed att Sverige kan stödja förslaget till rådsslutsatser.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt, med ett tydliggörande om att regeringen fortsatt önskar en ökad samverkan mellan EU och Europeiska rymdorganisationen (ESA).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om effektivisering av övervaknings- och rapporteringslandskapet för forskning och innovation

Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om effektivisering av övervaknings- och rapporteringslandskapet för forskning och innovation.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 2079-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Sverige har under förhandlingen bl.a. gett stöd till förslaget att de s.k. RIO-rapporterna som beskriver FoI-utvecklingen i medlemsstaterna ska publiceras vartannat år i stället för varje. Kvaliteten på rapporterna får då en högre kvalitet, vilket är nödvändigt. Synpunkten har tillgodosetts i kompromissförslaget. Regeringen anser att Sverige kan godkänna förslaget.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om ekonomiska motiv till offentligt finansierad forskning och innovation och dess inverkan

Utskottet överlade med statsrådet Helene Hellmark Knutsson, politiskt sakkunnige Klas Herman Lundgren, kanslirådet Mattias Jennerholm och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, om ekonomiska motiv till offentligt finansierad forskning och innovation och dess inverkan.

Underlag för överläggningen

Rådspromemoria (dnr 2080-2016/17).

Regeringens förslag till svensk ståndpunkt
Ordförandeskapet hade vid formuleringen av regeringens förslag till den svenska ståndpunkten ännu inte publicerat något diskussionsunderlag, men regeringen kommer i sitt inlägg att utgå från forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2016/17:50), Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

Framför allt anser regeringen att Sverige bör visa hur vi ser på offentlig finansiering genom att peka på ambitioner i propositionen och lyfta:

 • Sverige har under lång tid investerat i utbildning, forskning och innovation. Det har bidragit till vårt välstånd och samhällets utveckling och därmed den svenska modellen.
 • Regeringen fortsätter att stärka samhällsbygget utifrån ovanstående målbild genom långsiktiga investeringar i forskning, utbildning och innovation.
 • Näringslivet i Sverige har över en längre tid minskat sina totala investeringar i forskning och utveckling, medan den statliga finansieringen, till skillnad från många OECD-länder, ökat sedan 2010.
 • Samverkan och samhällspåverkan ska öka, för att öka effekterna av politiken.
 • En övergripande kvalitetsförstärkning av forskningen ska ske och jämställdheten ska öka.
 • Regeringen vill peka på vikten av långsiktighet i forsknings- och innovationspolitiken, därav det tioåriga perspektivet i forsknings och innovationspolitiken.
 • Att huvudmålet med den svenska forsknings- och innovationspolitiken är att Sverige ska vara ett internationellt attraktivt land för investeringar i forskning och utveckling. De offentliga och privata investeringarna i forskning och utveckling bör även fortsatt överskrida EU:s mål.

Utöver ovanstående lyfte statsrådet även muntligen bl.a. fram betydelsen av högkvalitativ högskoleutbildning, rörlighet mellan akademi och olika samhällssektorer, samverkansprogram mellan privata och offentliga aktörer, öppen tillgång till forskningsdata och vetenskapliga publikationer samt fri forskning.

Utskottet
Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt, med förtydliganden rörande följande frågor:

 • Framgångsfaktorer när det gäller näringslivets investeringar i forskning och innovation.
 • Tidsperspektivet rörande statlig forskningsfinansiering.
 • Betydelsen av ett helhetstänk när det gäller hela utbildningskedjan från förskola till högre utbildning och forskning, bl.a. för att främja entreprenörskap.
 • Behovet av bättre genomslag av målen inom forskningspolitiken.
 • De svenska framgångsfaktorerna inom forskningspolitiken, rörande bl.a. långsiktighet, samverkan och samförstånd.
 • Betydelsen av den svenska forskningsinfrastrukturen, och särskilt Europeiska Spallationskällan (ESS).
 • Vikten av rörlighet och behovet av trygga villkor för doktorander.
 • Gemensamma utmaningar som kan adresseras genom forskning, bl.a. tillgången till antibiotika.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:38.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Det livslånga lärandet inom högre utbildning (UbU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:67.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU9.

Indelning i utgiftsområden (UbU9y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:100.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU9y.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälda särskilda yttranden.

Fråga om utskottsinitiativ angående naturbruksprogrammet

M-, C-, L- och KD-ledamöterna förklarade att de drar tillbaka det tidigare lagda förslaget till utskottsinitiativ angående naturbruksprogrammet, med anledning av att regeringen aviserat att den avser att införa en inriktning på naturbruksprogrammet för naturturism med start höstterminen 2019. M-, C-, L- och KD-ledamöterna uttryckte att denna tidsplan var tillfredsställande.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 18 maj 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Amelie Andersson

Justeras torsdagen den 18 maj 2017

Lena Hallengren

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:39

§ 1–9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

Maria Stockhaus (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

O

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.