Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016-09-27

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Budgetpropositionen för 2017 m.m.

Statsrådet Åsa Regnér, Socialdepartementet, informerade om budgetpropositionen för 2017 m.m.

Vid informationen närvarande även tjänstemän från Socialdepartementet.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statsrådet Åsa Regnér, jämställdsenheten Socialdepartementet,

informerade om aktuella EU-frågor.

Vid informationen närvarade även tjänstemän från Socialdepartementet samt Helena Fridman Konstantinidou från EU-nämndens kansli.

§ 3

Nytt regelverk om upphandling

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:195 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över promemorian Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2016.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:2

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse dnr 1909-2015/16.

Kanslichefen informerade om besöket hos Arbetsdomstolen som kommer att äga rum den 29 september 2016 kl. 09.00-11.00.

§ 7

Övriga frågor

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 4 oktober 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 4 oktober 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:3

§ 1

§ 2-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

X

Annelie Karlsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

Niklas Wykman (M)

X

X

Patrik Björck (S)

X

X

Annika Qarlsson (C)

X

X

Marco Venegas (MP)

X

X

Christian Holm Barenfeld (M)

O

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

O

Erik Andersson (M)

X

O

Serkan Köse (S)

O

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.