Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Civilutskottets protokoll 2016/17:3

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016-10-11

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Val av ordförande

Utskottet beslutade att välja Tuve Skånberg (KD) som ordförande fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. den 30 april 2017 under Caroline Szybers ledighet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollet 2016/17:2.

§ 3

Överläggning med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen rörande förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statsrådet Per Bolund, Finansdepartementet, om förslag till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU.

Regeringens ståndpunkt framgår av den promemoria som Finansdepartementet skickat till civilutskottet inför överläggningen (dnr 223- 2016/17).

Ordföranden konstaterade att det i utskottet finns stöd för regeringens ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade föredragande Margaretha Hjorth från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

En ny lag om personnamn (CU4)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:180 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik (CU3)

Utskottet behandlade proposition 2015/16:194.

Ärendet bordlades.

§ 7

Politiken för global utveckling i genomförande av Agenda 2030

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 8

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 9

Övriga frågor

Inkommen redogörelse från Camilla Hansén (MP) från konferens om insolvensrätt anmäldes.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 13 oktober 2016 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 13 oktober 2016

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:3

§ 1

§ 2

§ 3-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Caroline Szyber (KD), ordf.

tjl. t.o.m. 170430

-

-

-

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

-

-

-

Eva Sonidsson (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

X

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

Leif Nysmed (S)

X

X

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

-

-

O

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

X

Mats Green (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Tuve Skånberg (KD)

O

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.