Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Trafikutskottets protokoll 2016/17:3

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016-10-11

TID

Kl. 11.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:2.

§ 2

Nytt regelverk om upphandling (TU2y)

Utskottet påbörjade behandlingen av yttrande till finansutskottet över prop. 2015/16:195 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 (TU1y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över prop. 2016/17:1 och motioner.

Utskottet beslutade att ett yttrande ska lämnas till finansutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 4

Höständringsbudget för 2016

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över prop. 2016/17:2.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 5

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 6

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog i en delegationsresa till Nederländerna den 5-7 oktober 2016.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 13 oktober kl. 10.00.
Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-10-13

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:3

§ 1-7

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET

2016-10-11

Bilaga 2 till protokoll

2016/17:3

Inkomna skrivelser 2016/17

Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående järnvägar Ja
Privatperson, Edsbyn
RD 12-2016/17

Skrivelse angående sänkt åldersgräns för moped Ja
Privatperson
RD 91-2016/17

Skrivelse angående järnväg och ERTMS Ja
Transportindustriförbundet Stockholm
RD 218-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.