Protokoll utskottssammanträde 2016/17:3

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:3

DATUM

2016-11-24

TID

08.30–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan


Enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen får ingen som har varit närvarande vid ett sammanträde med ett utskott obehörigen röja vad som enligt beslut av regeringen eller utskottet ska omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller en mellanfolklig organisation.

Utskottet beslutade att tystnadsplikt ska gälla enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som ställföreträdande chef
Kristina Bergendal med medarbetare lämnar vid föredragningen.

Ställföreträdande chef Kristina Bergendal med medarbetare informerade om situationen både i insatsområdena och om den säkerhetspolitiska situationen i stort.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:2.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:33 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:32 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Mottagande av motioner

För behandling i samband med beredningen av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak beslutade utskottet att ta emot följande motioner från utrikesutskottet:

  • Motion 2016/17:1084 av Jan Björklund m.fl. (L)
    yrkande 8.                 
  • Motion 2016/17:1537 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
    yrkande 6
  • Motion 2016/17:1997 av Robert Hannah (L) yrkande 1
  • Motion 2016/17:3342 av Sofia Fölster (M)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 december 2016
kl. 09.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 1 december 2016

Kenneth G Forslund

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:3

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

Allan Widman (L), vice ordförande

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

Alexandra Völker (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

Mikael Jansson (SD)

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

SUPPLEANTER

Krister Örnfjäder (S)

O

Jan R Andersson (M)

O

O

Paula Holmqvist (S)

O

O

Margareta Cederfelt (M)

O

O

Emilia Töyrä (S)

X

X

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

O

O

Kerstin Lundgren (C)

O

O

Anders Schröder (MP)

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

Anders Österberg (S)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

Sofia Damm (KD)

O

O

Kalle Olsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.