Protokoll utskottssammanträde 2016/17:40

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:40

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40

DATUM

2017-06-08

TID

10.00–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsmakten om övningen Aurora 17

Generalmajor Bengt Andersson och konteramiral Jonas Haggren informerade om övningen Aurora 17.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:39.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kansliet informerade om att:

– Försvarsmakten bjudit in utskottet till sin besöksdag under försvarsmaktsövning Aurora 17 den 24 september 2017 på Gärdet i Stockholm (dnr 2274-2016/17). Kansliet kommer att samla in anmälningar.

– Finska försvarsutskottets ordförande Mr. Ilkka Kanerva bjudit in utskottet till Hanating den 23–24 oktober 2017 i Helsingfors, Finland.

– Till utskottets sammanträde den 15 juni 2017 kommer Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att informera utskottet om uppdraget om Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter och deras möjligheter att tillhandahålla stöd. Denna punkt är inte konfirmerad av myndigheterna ännu.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 13 juni 2017

Allan Widman

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:40

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

X

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.