Protokoll utskottssammanträde 2016/17:40

Finansutskottets protokoll 2016/17:40

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:40

Datum

2017-04-25

Tid

Kl. 11.00-11.37

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Sveriges konvergensprogram och nationella reformprogram 2017

Statssekreterarna Karolina Ekholm och Oscar Stenström informerade utskottet och svarade på frågor.

§ 2

Anmälningar

  • Besök av kommissionär Cecilia Malmström på temat Vitboken om EU:s framtid 18 maj kl. 13 - 14 i Förstakammarsalen. Anmälan om deltagande meddelas kansliet senast fredag 28 april.
  • Rapport från Finansdepartementet om IMF och Världsbankens vårmöten i Washington.

§ 3

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll nr. 2016/17:39.

§ 4

Kommissionens förslag om förordning om europeisk företagsstatistik
Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017)114.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet beslöt att kalla ansvarigt statsråd till ett sammanträde för överläggning om de aktuella förslagen.

§ 5

Övriga frågor

Maria Plass (M) rapporterade om mötet med IMF och Världsbankens parlamentariska nätverk i Washington.

§ 6

Nästa sammanträde

Torsdag den 27 april kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson

Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:40

– – –

§ 1-6

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

-

Ingemar Nilsson (S)

-

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

O

(S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

X

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Björn Wiechel (S)

X

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.