Protokoll utskottssammanträde 2016/17:40

Trafikutskottets protokoll 2016/17:40

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40

DATUM

2017-06-08

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från PTS


Avdelningschef Sten Selander, enhetschef Olof Bjurö och sakkunnig Joakim Levin informerade om aktuella postfrågor.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

Information från Näringsdepartementet och Trafikverket


Ulla-Stina Ingemansson och Per-Olof Lingwall, nationell koordinator TEN-T respektive CEF, från Trafikverket samt departementssekreterare Siamak Jalali informerade om TEN-T och fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2016/17:39.

Fördjupad studie om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan


Utskottet beslutade om en fördjupad studie om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan baserat på den projektplan som tagits fram av utskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Inkommen skrivelse

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 lades till handlingarna.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in företrädare från PostNord och Bring Citymail för att informera med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 15 juni 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:40

§ 1

§ 2-3

§ 4-7

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

O

X

X

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

O

O

Rikard Larsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

TRAFIKUTSKOTTET 2017-06-08 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:40

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående kontrollavgift vid olaglig parkering
Privatperson Ja
RD 2217-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.