Protokoll utskottssammanträde 2016/17:40

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:40

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:40

DATUM

2017-05-18

TID

10:00–10:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:39.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd (UbU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:158 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU20.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. Särskilda yttranden anmäldes av SD-, C- och KD-ledamöterna.

Vårändringsbudget för 2017 (UbU10y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och motion.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU10y.

SD-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 30 maj 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:40

§§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Maria Stockhaus (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

X

X

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

O

O

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.