Protokoll utskottssammanträde 2016/17:41

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:41

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41

DATUM

2017-06-13

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Försvarsdepartementet

Försvarsminister Peter Hultqvist, pressekreterare Marinette Nyh Radebo, politiskt sakkunnige Anders Eriksson, kansliråden Christina Wilén, Åsa Anclair och Catharina Wale-Grunditz, rättssakkunnig Samuel Rudvall samt departementssekreterare Johan Rutgersson

återrapporterade från FAC (försvar), informerade inför Europeiska rådet och informerade från mötet med USA:s försvarsminister
den 18 maj 2017.

Vidare redovisade försvarsministern regeringens preliminära bedömning av subsidiaritetsfrågan med anledning av Kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri, KOM(2017) 294.

Försvarsministern lämnade även information om pågående arbete med försvarssamarbete. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt
7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för dessa uppgifter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:40.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 294.

Ärendet bordlades.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Meddelande från kommissionen: Start för Europeiska försvarsfonden, KOM(2017) 295.

– Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid, KOM(2017) 315.

§ 5

Bemyndigande rörande subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till utskottets presidium för tiden fram till utskottets sammanträde torsdagen den 21 september 2017 delegera rätten att besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i enlighet med 10 kap. 10 § riksdagsordningen.

§ 6

Anmälan av delegater till den interparlamentariska konferensen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GUSP/GSFP) den 7–9 september 2017 i Tallinn, Estland

Ledamoten Roger Richtoff (SD) anmäldes som delegat till konferensen. Socialdemokraterna och Moderaterna skulle återkomma med delegatnamn till kansliet under innevarande vecka.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Övriga frågor

Ledamöterna diskuterade planeringsfrågor samt lämnade rapporter från de olika studiebesök, konferenser och resor som de genomfört.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 15 juni 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:41

§ 1

§ 2-3

§ 4-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

-

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

O

-

-

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

O

O

O

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.