Protokoll utskottssammanträde 2016/17:41

Finansutskottets protokoll 2016/17:41

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:41

Datum

2017-04-27

Tid

Kl. 10.30-10.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2016/17:40.

§ 2

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (FiU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2016/17:163 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FiU31.

M-, C- och L-ledamöterna anmälde reservation. S-, MP- och V-ledamöterna anmälde särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 12.00 samma dag.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (FiU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FiU4y.

SD-ledamoten anmälde avvikande mening. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

Reservationstid sattes till kl. 12.30 samma dag.

§ 4

Vitbok om EU:s framtid (FiU5y)
Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens vitbok om EU:s framtid (KOM(2017) 2025).

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FiU5y.

§ 5

Inhämtande av yttrande över 2017 års ekonomiska vårproposition
Finansutskottet beslutade att bereda skatteutskottet tillfälle att senast torsdag den 18 maj 2017 yttra sig över 2017 års ekonomiska vårproposition (prop. 2016/17:100) med ev. motioner, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inhämtande av yttrande över Vårändringsbudget för 2017

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag den 18 maj 2017 yttra sig över Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inhämtande av yttrande över Årsredovisning för staten 2016

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag den 18 maj 2017 yttra sig över Årsredovisning för staten 2016 (skr.2016/17:101) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdena den 2 och 4 maj.

§ 9

Nästa sammanträde

Tisdag den 9 maj kl. 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:41

– – –

§ 1-2

3-9

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

X

Monica Green (S)

X

X

Maria Plass (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

Jörgen Andersson (M)

-

-

Ingemar Nilsson (S)

-

-

Emil Källström (C)

O

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

Jan Ericson (M)

-

-

Marie Granlund (S)

-

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Mats Persson (L)

-

-

Ulla Andersson (V)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Niklas Karlsson (S)

-

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

X

Fredrik Schulte (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

X

Vakant (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

X

X

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

X

X

Håkan Svenneling (V)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Larry Söder (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Björn Wiechel (S)

X

X

Jessica Polfjärd (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.