Protokoll utskottssammanträde 2016/17:41

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:41

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41

DATUM

2017-06-15

TID

08.00 – 09.00 09.05 – 09.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Miljöråd 19 juni 2017 (dp. 4 och 6 d)

Utskottet beslutade enligt RO7:12 att överlägga med statssekreterare Eva Svedling, Utrikesdepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

Rådets dagordningspunkt 4. Sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem

Underlaget utgjordes av redovisad ståndpunkt i

- kommenterad dagordning inkommen 2017-06-12

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen vill se att rådet i de fortsatta förhandlingarna enas om en ståndpunkt för ESR och LULUCF, så att förhandlingar med Europaparlamentet kan inledas så snart som möjligt. Med tanke på läget i omvärlden är EU:s ledarskap i klimatfrågan viktigare än någonsin och ett skyndsamt och ambitiöst genomförande av Parisavtalet i EU är avgörande. Regeringen föreslår att Sverige i de avslutande förhandlingarna fortsätter förhandla i linje med det mandat vi har och verkar enligt nedanstående.

För att värna ambitionsnivån och miljöintegritet anser regeringen att utsläppsutrymmet i ESR inte bör öka jämfört med kommissionens förslag. Regeringen vill även se ändamålsenliga översynsklausuler i båda förslagen som möjliggör för EU att höja sin ambition till 2030 och delta fullt ut i Parisavtalet med dess planerade översyner. Det är också avgörande att Sveriges överprestation i förhållande till 2030-målet ska kunna annulleras till nytta för klimatet.

Inkluderandet av LULUCF i EU:s klimat- och energiramverk till 2030 måste göras på ett sådant sätt att ambitionen i ramverket inte minskas. En central fråga för regelverket för LULUCF är hur referensnivån för skogsbruk sätts. Regelverket ska vara transparent och robust, för att säkra miljöintegriteten, samtidigt som det svenska självbestämmandet i skogsfrågor inte får äventyras.

Regelverket bör utformas så att det inte hindrar möjligheter till en långsiktigt ökad och hållbar produktion inom jord- och skogsbruket eller insatser för biologisk mångfald. Bland annat bör avverkning upp till en hållbar nivå inte leda till bokförda utsläppsökningar. Detta bör säkerställas genom att referensnivån för brukad skogsmark sätts utifrån en prognos om framtida hållbar avverkningsnivå utan justering för skogsbrukets historiska intensitet. Detta möjliggör en långsiktigt ökad, hållbar produktion av bioenergi och fossilsnåla material från skogsbruket.

Följande tillägg till den svenska ståndpunkten, vilket godkändes av statssekreteraren, lämnades:

När det gäller hur beslutet om den nya referensnivån ska fattas, föreslår regeringen att Sverige stödjer att uppdatering av bilagan till förordningen, där referensnivåerna listas, kan antas genom en delegerad akt eller genom en genomförandeakt. Förutsättningen är dock att medlemsländerna beräknar sina referensnivåer själva och att omräkning efter granskning av referensnivån inte kan göras av kommissionen, utan endast av medlemsländerna själva.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:

I våra tidigare avvikande meningar anförde Vänsterpartiet att:

2016-10-13

EU:s totala utsläppsmål måste skärpas till att avse en minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030 med 60 %. Därför borde Sverige verka för att ambitionsnivån i ansvarsfördelningen (ESR) höjs så att det övergripande målet om 60 % minskning kan nås. Vi delar inte den svenska positionen om att flexibilitet behövs för att nå målen inom ESR. Vi anser att alla utsläppsminskningar ska göras i de respektive medlemsländerna och inte genom uppköp av osäkra krediter.

Angående förslaget om LULUCF måste regeringen än tydligare stå emot de s.k. flexibilitetsförslag som riskerar att urholka ambitionsnivån i förslaget.

2017-04-06

Det är bra att Sverige har en kritisk inställning till de s.k. flexibiliteterna i förslaget och att man vill minska dessa, men vi anser att Sverige borde verka för att möjligheten att använda krediter från andra system borde undvikas helt och hållet. Det är olyckligt att Sverige öppnar för en referensnivå baserad på prognos istället för det historiska skogsbruket. Det riskerar att underminera integriteten i systemet. Sverige måste också tydligare motsätta sig ökade möjligheter att använda skogsbruket som en kolsänka. Det riskerar annars att ytterligare underminera systemets miljö- och klimatintegritet.

Utöver våra tidigare avvikande meningar i frågan, som redovisas ovan, vill vi framhålla följande:

Sverige borde tydligare markera mot de uppenbara kryphål som föreslås medges i förslaget. De riskerar äventyra miljöintegriteten i förslaget och totalt sänka ambitionsnivåerna. Den nu föreslagna reserven borde Sverige motsätta sig helt och hållet. Den är ännu ett exempel för förslag som urvattnar helheten. Vi motsätter oss också den svenska positionens förslag om att tillåta ökade skogsavverkningar. De riskerar totalt sett att öka utsläppen. Vi anser också att sanktionerna mot de som bryter mot förordningen bör bli tydligare och mer verkningsfulla än som föreslås i nuläget.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde följande särskilda yttrande:

Vi konstaterar att regeringens nu redovisade ståndpunkt överensstämmer med tidigare givet mandat och avstår därför att lägga en avvikande mening. Vi vill dock i detta sammanhang understryka en del av den ståndpunkt som överenskoms på EU-nämnden i oktober 2016 om att det ska vara principer från Europeiska rådet, inklusive kostnadseffektivitet, som ska styra ansvarsfördelningen för de bindande minskningarna av medlemsstaternas växthusgaser 2021–2030. EU:s klimatmål bestämdes hösten 2014, och i kommissionens förslag till bördefördelning har Sveriges andel av minskningarna i förhållande till övriga medlemsländer blivit stor. Andra medlemsländer behöver ta ett större ansvar för EU:s utsläppsminskningar. Flexibiliteter för att säkerställa att utsläppsminskningarna ska genomföras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt bör finnas för att inte undergräva svensk konkurrenskraft.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Statssekreterare Eva Svedling lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen, inklusive en ny punkt angående FN:s klimatavtal från Paris, information inför Miljörådet den 19 juni 2017.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Miljöråd 19 juni 2017 (dp. 1-3, 5, 6 a-c och e-h)

Utskottet beslutade enligt RO7:12 att överlägga med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om följande punkt på rådsdagordningen:

Rådets dagordningspunkt 5. Utkast till rådets slutsatser om EU:s handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet

Underlaget utgjordes av redovisad ståndpunkt i
- kommenterad dagordning inkommen 2017-06-12

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen kan ställa sig bakom förslaget till rådsslutsatser. Regeringen anser att det är viktigt att EU:s miljölagstiftning får genomslagskraft och att den genomförs på ett likvärdigt sätt inom unionen. Regeringen välkomnar kommissionens satsning för att naturvårdsdirektivens mål uppfylls inom EU genom bland annat att öka förankring och acceptans i lokalsamhällen för hur naturresurserna förvaltas. Det är regeringens uppfattning att synergier mellan naturvårdsdirektiven och andra politikområden, bl.a. den gemensamma jordbrukspolitiken är viktiga. Resultat- och värdebaserade ersättningar till brukarna har potential att öka måluppfyllelsen av naturvårdsdirektiven. Regeringen välkomnar samtidigt satsningar inom EU för att stärka den gröna infrastrukturen mellan Natura2000-områden vilket behövs för att uppfylla målet att hejda förlusten av biologisk mångfald inom EU.

Ståndpunkten justerades, vilket godkändes av statsrådet, och erhöll följande lydelse: Regeringen kan ställa sig bakom förslaget till rådsslutsatser. Regeringen ser att det är viktigt att EU:s miljölagstiftning får genomslagskraft och att den genomförs på ett likvärdigt sätt inom unionen. Regeringen välkomnar kommissionens satsning för att naturvårdsdirektivens mål uppfylls inom EU. Regeringen välkomnar att kommissionens handlingsplan ytterligare stärker decentraliseringen av genomförandet från europeisk nivå till nationell- och regional nivå. Skyddet av värdefulla miljöer och arter i EU bör anpassas efter de olika nationella förutsättningarna genom ökad förankring och acceptans i lokalsamhällen. Det är regeringens uppfattning att synergier mellan naturvårdsdirektiven och andra politikområden, bl.a. den gemensamma jordbrukspolitiken är viktiga. Resultat- och värdebaserade ersättningar till brukarna har potential att öka måluppfyllelsen av naturvårdsdirektiven. Regeringen välkomnar samtidigt satsningar inom EU för att stärka den gröna infrastrukturen mellan Natura2000-områden vilket behövs för att uppfylla målet att hejda förlusten av biologisk mångfald inom EU.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Miljöminister Karolina Skog med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Miljörådet den 19 juni 2017.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:39 och 2016/17:40.

§ 4

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Bemyndiganden

Ordföranden bemyndigades att i samråd med vice ordförande i förekommande fall inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Ordföranden bemyndigades att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 6

Havskonferensen 5-9 juni 2017

Ordförande Matilda Ernkrans (S) och Lars Tysklind (L) informerade om sitt deltagande i FN:s havskonferens i New York den 5-9 juni 2017 där de ingick i den svenska regeringens delegation.

§ 7

Ordförandes tack

Ordförande tackade utskottets ledamöter och suppleanter samt utskottets kansli för väl genomfört arbete under riksmötet och önskade alla en glad sommar.

Vice ordförande tackade ordförande för hennes insatser under året.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum måndagen den 28 augusti 2017 kl. 14.00.

Vid protokollet

Justeras den 19 juni 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:41

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

-

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

X

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-06-15

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:41

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 30 april-12 juni 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

KOM(2017) 265

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i den underkommitté för sanitära och fytosanitära frågor som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan

KOM(2017) 284

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET i enlighet med artikel 9 i direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

KOM(2017) 312

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Åtgärder för effektivare miljörapportering

KOM(2017) 317

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter: System för tidig varning nr 4-5/2017

K- dokument

K(2017) 2800

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 29.5.2017 om tillfälligt tillstånd för vissa medlemsstater att certifiera utgångsmaterial av vissa arter av fruktplantor som produceras på friland under icke insektsskyddade förhållanden och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/167

K(2017) 3252

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.5.2017 om upprättande av förteckningen över unionsinspektörer som får genomföra inspektioner enligt rådets förordning (EG) nr 1224/2009

K(2017) 3324

Kommissionens genomförandebeslut av den 23.5.2017 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av

tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

K(2017) 3489

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 2.6.2017 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon

K(2017) 3492

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/…

av den 2.6.2017 om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta fordon

K(2017) 3525

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 31.5.2017 om användning av värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, som har typgodkänts och uppmätts i enlighet med det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP), i konsumentinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG

K(2017) 3583

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 29.5.2017 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för budgetåret 2016

K(2017) 3597

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 29.5.2017 om avslutande av räkenskaperna för medlemsstaternas utbetalande organ beträffande utgifter som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) för budgetåret 2016

K(2017) 3624

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 2.6.2017 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

K(2017) 3935

RÄTTELSE av den 8.6.2017 till kommissionens delegerade direktiv C(2017) 1518 final av den 13 mars 2017 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder

K(2017) 3962

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.6.2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 26-27 april 2017

Fakta-PM

2016/17:FPM87

Kommissionens handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.