Protokoll utskottssammanträde 2016/17:41

Trafikutskottets protokoll 2016/17:41

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41

DATUM

2017-06-15

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från PostNord


Vd Håkan Ericsson, Anders Holm chef PostNord Sverige och kommunikationsdirektör Per Mossberg informerade med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen.

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Information från Bring Citymail


Vd Patrik Östberg och kvalitetschef Fabian Norrby informerade med anledning av den senaste tidens kvalitetsproblem i postutdelningen.

Justering av protokoll


Utskottet justerade protokoll 2016/17:40.

Subsidiaritetsprövningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 275, KOM(2017) 277, KOM(2017) 278, KOM(2017) 279, KOM(2017) 280, KOM(2017) 281, KOM(2017) 282 och KOM(2017) 289.

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att vid behov inhämta regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Utskottet beslutade även att bemyndiga presidiet att vid behov inhämta yttranden från berörda utskott.

Ärendet bordlades.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument lades till handlingarna.

Subsidiaritetsprövning under sommaren


Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i förekommande fall fatta beslut om att inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

Justering av protokoll


Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ge presidiet mandat att i förekommande fall besluta om deltagande vid ett interparlamentariskt ordförandemöte i Tallin den 21-22 september 2017 om transportsammanlänkning i Europa.

Mötets ordförande framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under våren 2017. Hon önskade alla trevlig sommar.

Mötets vice ordförande framförde sitt tack till utskottets ordförande för gott samarbete under våren 2017. Hon önskade alla trevlig sommar.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 28 augusti 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 21 juni 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:41

§ 1-

§ 2

§ 3-9

LEDAMÖTER

N

N

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

X

X

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

X

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.