Protokoll utskottssammanträde 2016/17:41

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:41

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:41

DATUM

2017-05-30

TID

11:00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:40.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

En skyldighet att erbjuda lovskola (UbU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:156 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU22

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg.


Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet.


Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 1 juni 2017 kl.10.00.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning för 2016 (UbU24)

Utskottet behandlade redogörelserna 2016/17:RR3 och 2016/17:RJ1.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 1 juni 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:41

§§ 1-2

§ 3

§§ 4-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

O

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

Maria Stockhaus (M)

O

X

O

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

O

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

X

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.