Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:42

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-06-15

TID

10.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i fråga om uppdraget om Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter

Generaldirektör Peter Sandwall, överste Mats Klintäng och operationsanalytiker Jenny Marklund, alla från Försvarsmakten, chefsjurist Key Hedström, Magnus Dyberg-Ek, samordningsansvarig för civilt försvar och analytikern Benny Jansson, alla från MSB, informerade i fråga om uppdraget om Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:41.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 294.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument.

– Rapport från kommissionen om framstegen vid genomförandet av rådets direktiv 2011/70/Euratom och en förteckning över det radioaktiva avfall och det använda kärnbränsle som finns på unionens territorium samt framtidsprognoser, KOM(2017) 236.

§ 5

Inbjudan till konferens

Med anledning av Finlands 100-årsfirande bjuder de finska försvars- och utrikesutskotten de svenska försvars- och utrikesutskotten till konferens i Helsingfors den 18-19 september. Utskottet beslutade att ordföranden Allan Widman (L) deltar.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– planering för nästa riksmöte pågår och utskottssammanträde hålls som vanligt tisdagar och torsdagar förutom plenifria veckor med början den 21 september 2017

– PM från MSB om Lägesrapport vattenfrågor har delats på bordet

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 juni 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 29 juni 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:42

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

-

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.