Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-08-28

TID

14.00 – 14.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ändringar i fiskelagen (MJU3)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:183.

Ärendet bordlades.

§ 2

Bränslekvalitetsdirektivets specificerade rapporteringskrav och utsläppsmål (MJU4)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:193.

–

Ärendet bordlades.

§ 3

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5

Rapport efter FAO-konferens

En rapport från Stina Bergström (MP) och Johan Büser (S) efter deras deltagande i FAO:s konferens i Rom den 3-6 juli 2017 anmäldes.

§ 6

Kommande sammanträde

Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 5 oktober 2017 ska börja kl. 07.30.

§ 7

Besök av kommissionär Vella

Utskottet beslutade att tillsammans med EU-nämnden ta emot kommissionären för miljö- havs och fiskerifrågor Karmenu Vella torsdagen den 26 oktober 2017 kl. 14-15.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 september 2017


Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:42

§ 1- 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Sara Karlsson (S)

-

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

-

Gunilla Nordgren (M)

-

Monica Haider (S)

X

Runar Filper (SD)

X

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

-

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

- (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Cassandra Sundin (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

X

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Marie Olsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-08-28

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:42

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 13 juni -23 augusti 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2017) 355

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om översynen av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke

KOM(2017) 356

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2017/127 vad gäller vissa fiskemöjligheter

KOM(2017) 366

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid den sjätte sessionen i mötet för parterna till Århuskonventionen avseende efterlevnadsärende ACCC/C/2008/32

KOM(2017) 368

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om läget för den gemensamma fiskeripolitiken och samråd om fiskemöjligheterna för 2018

KOM(2017) 377

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Utvärdering av metoden för tilldelning av kvoter i enlighet med förordning (EU) nr 517/2014

KOM(2017) 409

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 6-7/2017

KOM(2017) 416

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i Internationella sockerrådet vad gäller förlängningen av Internationella sockeravtalet 1992

KOM(2017) 420

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförbarheten för ett finansiellt instrument som främjar säker och miljöriktig fartygsåtervinning

KOM(2017) 424

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM(2017) 425

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer för frukt och grönsaker som ska antas i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa – arbetsgruppen för Unece-handelsnormer inom jordbruket (Unece-WP.7)

KOM(2017) 427

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

KOM(2017) 428

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av ett avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om sammankoppling av deras utsläppshandelssystem för växthusgaser

KOM(2017) 438

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av den delegerade befogenhet som tilldelats kommissionen enligt förordning (EU) nr 609/2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll

K- dokument

K(2017) 3418

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut 2011/850/EU av den 12 december 2011 om fastställande av regler för Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och 2008/50/EG vad gäller ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvaliteten (Europeiska unionens officiella tidning L 335 av den 17 december 2011)

K(2017) 4049

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.6.2017 om ändring av bilaga II till beslut 2006/766/EG vad gäller införande av f.d. republiken Makedonien, Georgien och Kiribati i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera vissa fiskeriprodukter för användning som livsmedel

K(2017) 4221

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.6.2017 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/159 om fastställande av förfarandena för inlämning av ansökningar om stöd och utbetalning, och för information om dessa, vad gäller de nödåtgärder mot växtskadegörare som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014

K(2017) 4238

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 23.6.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/242 om närmare bestämmelser om de rådgivande nämndernas funktion inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken

K(2017) 4350

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.6.2017 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i maj 2017

K(2017) 4364

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.6.2017 om godkännandena för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel innehållande ”metylprednisolonvätesuccinat” i form av injektionsvätska, lösning, avsedd för målarten nötkreatur, inom ramen för artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

K(2017) 4432

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.7.2017 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 4442

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.7.2017 om ändring av genomförandebeslut 2012/340/EU om anordnande av ett tidsbegränsat försök enligt rådets direktiv 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG och 2002/57/EG vad gäller fältbesiktningar under officiell övervakning för basutsäde och förädlat utsäde av generationer som föregår basutsäde

K(2017) 4450

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 23.6.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 4565

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.7.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller innehåll i och format för härstamningsbevis som utfärdas för renrasiga avelsdjur av hästdjur i en identitetshandling för hästdjur som gäller under hästdjurets hela livstid

K(2017) 4686

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.7.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 4728

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.7.2017 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av det sammanfattande dokument som avses i artikel 94.1 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 och av hänvisningen till offentliggörandet av produktspecifikationen för ett namn i vinsektorn [Skalický rubín (SUB)]

K(2017) 4737

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av bilaga I till Europa-parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller borttagande av aromämnet 4,5-epoxidec-2(trans)-enal från unionsförteckningen

K(2017) 4859

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.7.2017 om rättelse av vissa språkversioner av delegerad förordning (EU) 2016/2250 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Nordsjön och i unionens vatten i Ices-sektion IIa

K(2017) 4896

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 7.7.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 4986

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 24.7.2017 om en samordnad kontrollplan för offentlig kontroll av vissa livsmedel som saluförs via internet

K(2017) 4997

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 10.7.2017 om godkännandena för försäljning av veterinärmedicinska läkemedel innehållande tylosin som administreras parenteralt och är avsedda för behandling av mastit hos nötkreatur orsakad av Mycoplasma spp., inom ramen för artikel 35 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

K(2017) 5115

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.7.2017 om godkännande för försäljning av de veterinärmedicinska läkemedlen Denagard 45 och associerade namn, som innehåller den aktiva substansen tiamulinvätefumarat, inom ramen för artikel 34 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG

K(2017) 5140

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.7.2017 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Polen och vissa regioner av Förenade kungariket

K(2017) 5225

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 31.7.2017 om fastställande av BAT-slutsatser för stora förbränningsanläggningar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU

K(2017) 5239

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 19.7.2017 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juni 2017

K(2017) 5329

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 2.8.2017 om ändring av förordning (EG) nr 606/2009 vad gäller vissa oenologiska metoder

K(2017) 5330

RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2095 av den 26 september 2016 om ändring av förordning (EEG) nr 2568/91 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (Europeiska unionens officiella tidning L 326 av den 1 december 2016)

K(2017) 5369

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.7.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 5413

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.8.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 5446

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… av den 7.8.2017 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU vad gäller undantag för användning av kadmium i färgväxlande lysdioder för användning i displaysystem

K(2017) 5471

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.8.2017 om ändring av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

K(2017) 5472

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 8.8.2017 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar får föras in till unionen

K(2017) 5556

KOMMISSIONENS BESLUT av den 10.8.2017 om ändring av beslut 2013/162/EU för att revidera medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2017–2020

K(2017) 5571

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 3.8.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

K(2017) 5589

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 14.8.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 5656

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 17.8.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1237 vad gäller vilken typ av information som ska lämnas för licenser inom rissektorn.

K(2017) 5778

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14.8.2017

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

K(2017) 5821

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.8.2017 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2017

Rådsrapporter

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd

Rapport från rådets möte (jordbruksministrarna) den 12 juni 2017

Rapport från Miljöråd

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 19 juni 2017

Rapport från informellt Miljöråd

Rapport från informellt miljöministermöte i Tallinn den 13-14 juli 2017

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd

Rapport från rådets möte (jordbruksministrarna) den 17-18 juli 2017

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet den

15-18 maj 2017

Dokument antagna av Europa-parlamentet den

31 maj - 1 juni 2017

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.