Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Socialutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-05-11

TID

09.30–09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:41.

§ 2

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning (SoU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:153 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU20.

KD-ledamoten anmälde en reservation.

§ 3

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (SoU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:166 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU22.

S-, SD-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Vårändringsbudget för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2016/17:99 och motion i de förslag som berör utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i förslags-punkterna 8, 21 (delvis) och 22 (delvis).


Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Årsredovisning för staten 2016

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2016/17:101 i de delar som berör utskotts beredningsområde.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för april 2017 anmäldes.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att ta ett initiativ i frågan om ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel. Utskottet beslutade att bereda regeringen tillfälle att inkomma med yttrande. Utskottet beslutade vidare att begära in yttranden från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samt att bjuda in företrädare för regeringen, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för att informera i frågan. Presidiet fick i uppdrag att formulera de skriftliga frågorna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 18 maj 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 18 maj 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:42

§ 1-9

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Carina Herrstedt (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

O

Maj Karlsson (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.