Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Trafikutskottets protokoll 2016/17:42

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-07-21

TID

13.00–15.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att ledamöter och tjänstemän
från försvarsutskottet fick närvara under sammanträdet vid punkt 2.

§ 2

Information med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen

Med stöd av 7 kap. 20 § riksdagsordningen beslutade utskottet att tystnadsplikt ska gälla för sådana uppgifter som vid mötet angavs omfattas av sekretess till skydd för rikets säkerhet eller av annat synnerligen viktigt skäl som rör förhållandet till en främmande stat eller mellanfolklig organisation.

Infrastrukturminister Anna Johansson, statssekreterare Mattias Landgren, expeditionschef Fredrik Ahlén från Näringsdepartementet, rättschefen Daniel Ström från Justitiedepartementet, departementsråd Maria Diamant från Försvarsdepartementet, generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och Jacob Gramenius från Transportstyrelsen och Johan Olsson, Åsa Nilsson och Karl Melin från Säkerhetspolisen lämnade information till utskottet med anledning av de uppgifter som framkommit kring Transportstyrelsen.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum måndagen den 28 augusti 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Sofia Ekstrand

Justeras den 28 augusti 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:42

§ 1-3

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

O

Lorentz Tovatt (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

X

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

FÖRSVARSUTSKOTTET

Information vid trafikutskottets sammanträde

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 2

till protokoll

2016/17:42

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

O

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

O

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C) suppleant TU

O

Anders Schröder (MP)

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

O

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

O

Mattias Ottosson (S)

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

O

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

O

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.