Protokoll utskottssammanträde 2016/17:42

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:42

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:42

DATUM

2017-06-01

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:41.

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:143 och motioner.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation.


Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg.


Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet.


Ärendet bordlades.

Utskottsresor

Utbildningsutskottet beslutade att genomföra utskottsresor till Skottland och Schweiz enligt förslag i bilaga 2.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 8 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 8 juni 2017

Christer Nylander


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:42

§§ 1-2

§§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

X

X

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.