Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:43

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43

DATUM

2017-06-29

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information från Försvarsdepartementet

Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesråd Mårten Sundmark, kansliråd Ingrid Ullbord Hägg, militärsakkunnig Per Nilsson och departements-sekreterare Roza Nermagy lämnade återrapport från Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 samt informerade om regeringens ståndpunkt vad gäller subsidiaritetsfrågan i kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (KOM(2017) 294). Vidare informerade statssekreteraren och hans medarbetare om en mellanstatlig flygincident över Östersjön den 19 juni 2017.

Ledamöternas frågor besvarades.

Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen för de uppgifter som statssekreteraren och hans medarbetare lämnat om flygincidenten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42.

§ 3

Kommissionens förslag till förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 294.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna och V-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Övriga frågor

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansliet för arbetet under gångna riksmötet. Vice ordförande framförde utskottets tack till ordföranden.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger preliminärt rum torsdagen den 21 september 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Liisa Blomberg

Justeras torsdagen den 29 juni 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:43

§ 1-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

-

Alexandra Völker (S)

-

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

Björn Rubenson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.