Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Socialutskottets protokoll 2016/17:43

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43

DATUM

2017-05-18

TID

09.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Maja Sjöstedt från arbetsmarknadsutskottets kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 1 på föredragningslistan.

§ 2

EU-information inför EPSCO-rådets möte den 15 juni 2017

Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför EPSCO-rådsmötet den 15 juni 2017. Deltagare se bilaga 2.

§ 3

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om förslag till direktiv om åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, KOM(2015) 615, i de delar som rör socialutskottets ansvarsområde, och överlade därefter med statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet, om förslaget till direktiv.
Deltagare, se bilaga 2.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2131-2016/).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

”Regeringen avser att fortsätta verka för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Sverige och EU. Regeringen ser tillgänglighetsdirektivet som en möjlighet att tillämpa artikel 9 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som fastslår att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik. Där står också att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten.

Regeringen kommer att verka för att frågan inte tas som en allmän inriktning på EPSCO-mötet i juni, då det behövs ytterligare analyser. Fortsatt kvarstår behandlingar i rådsarbetsgruppen och Coreper inför rådsmötet. Direktivet är komplext och omfattar många områden och både konsekvens- och kostnadsanalyser behöver göras klart innan ett slutgiltigt ställningstagande kan fattas. Denna uppfattning delas av ett flertal andra medlemsländer. Regeringen får anledning att återkomma i frågan.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-information inför EPSCO-rådets möte den 16 juni 2017 och utkast till handlingsplan om EU:s narkotikastrategi

Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför EPSCO-rådsmötet den 16 juni 2017 och om utkast till handlingsplan om EU:s narkotikastrategi. Deltagare se bilaga 2.

§ 5

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om förslag till rådsslutsatser om åtgärder för att minska barnfetma, i de delar som rör socialutskottets ansvarsområde, och överlade därefter med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om rådsslutsatserna. Deltagarlista, se bilaga 2.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2131-2016/).

Statssekreteraren redovisade följande som regeringens ståndpunkt.

”Rådsslutsatserna behandlas ännu i rådsarbetsgrupp, men regeringen kan dock preliminärt välkomna rådsslutsatser med en tydlig politisk signal om vikten av arbetet mot barnfetma. Inriktningen på eventuella framtida insatser på unionsnivå måste emellertid vara inom områden där det finns tydliga mervärden av detta. Regeringen har i förhandlingarna bland annat fått gehör för skrivningar som understryker subsidiaritetsprincipen samt budgetrestriktivitet.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Överläggning – under förutsättning av utskottets beslut – med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om förslag till rådsslutsatser om samarbete mellan hälsosystem, i de delar som rör socialutskottets ansvarsområde, och överlade därefter med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, om rådsslutsatserna. Deltagarlista, se bilaga 2.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2131-2016/).

Regeringens ståndpunkt efter komplettering var följande:

”Rådsslutsatserna behandlas ännu i rådsarbetsgrupp, men regeringen kan dock preliminärt välkomna rådsslutsatserna.

Regeringen är positiv till frivilligt samarbete mellan hälsosystem, samtidigt som nationell kompetens ska respekteras. Ett frivilligt samarbete kan exempelvis omfatta hälsoteknologier, prissättningsstrategier och utbyte av specialistutbildning.

Regeringen anser att frivilligt samarbete mellan medlemsstater bör utgå från de olika ländernas specifika behov av samarbete. Samarbetena ska vara flexibla och det ska vara upp till varje medlemsland att avgöra om de vill delta i samarbetet eller om de vill avstå från att delta.

Regeringen ser positivt på uppbyggnaden av europeiska referensnätverk. De kan bidra till utveckling inte minst inom den högspecialiserade vården.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42.

§ 8

Driftsformer för universitetssjukhus (SoU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:167 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU21.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 9

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SoU18)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:106 och motion.


Ärendet bordlades.

§ 10

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk (SoU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:85 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 11

Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (SoU19)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:106 och motion.


Ärendet bordlades.

§ 12

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och programmet inför utskottets besök i Västernorrland den 29–30 maj.

§ 13

Övriga frågor

Utskottet beslutade att ledamoten Jan Lindholm (MP) deltar som representant för utskottet i OECD-forum i Paris den 6–7 juni.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 1 juni 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 1 juni 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:43

§ 1-2

§ 3-14

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

-

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Herrstedt (SD)

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

O

X

Stefan Nilsson (MP)

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

Christina Örnebjär (L)

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.