Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Trafikutskottets protokoll 2016/17:43

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43

DATUM

2017-08-28

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42.

§ 2

§ 3


§ 4

§ 5

§ 6Förslag till direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 275.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna anser att kommissionens syfte med direktivsändringen – att användaren och förorenaren ska betala, samt att minska trafikens miljöeffekter och ekonomiska kostnader – ligger inom varje enskilt lands kompetens att själva åstadkomma. Därför menar vi att förslaget bryter mot subsidiaritetsprincipen. Vi menar samtidigt att förslaget bryter mot proportionalitetsprincipen då medlemsländernas förutsättningar skiljer sig åt, och att en lösning som passar ett land inte automatiskt passar ett annat.

Faktapromemoria 2016/17:FPM101 lades till handlingarna.

Förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 277.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna delar kommissionens ambition att göra förarnas sociala förhållanden bättre,  skapa en konkurrens på lika villkor samt öka trafiksäkerheten. Däremot anser vi inte att detta primärt kräver mer EU-lagstiftning, utan att medlemsländerna själva kan främja detta inom befintligt regelverk. Sverigedemokraterna anser därför att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2016/17:FPM103 lades till handlingarna.

Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 278.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna instämmer med kommissionen gällande vikten av goda arbetsvillkor och socialt skydd för förare, men anser att detta fortfarande i hög grad kan säkerställas av medlemsländerna oberoende av EU. Därför anser vi att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2016/17:FPM107 lades till handlingarna.

Förslag till förordning om övervakning och rapportering av nya tunga fordons koldioxidsutsläpp och bränsleförbrukning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 279.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2016/17:FPM98 lades till handlingarna.

Förslag till direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 280.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2016/17:FPM106 lades till handlingarna.


§ 7


§ 8

§ 9

§ 10§ 11


§ 12


§ 13

§ 14

Förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 281.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna anser att kommissionens syfte med förslaget kan uppfyllas genom nationella insatser och att det därför strider mot subsidiaritetsprincipen.

Faktapromemoria 2016/17:FPM104 lades till handlingarna.

Förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 282.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Vänsterpartiet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och att det inte bör genomföras på EU-nivå. Detta då det försvårar för övervakningen av efterlevnaden av reglerna och på så sätt riskerar att leda till problem, t.ex. svårigheter att kontrollera att fusk inte begås.

Faktapromemoria 2016/17:FPM105 lades till handlingarna.

Förslag till förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av förordning (EG) nr 868/2004


Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 289.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Sverigedemokraterna delar regeringens farhågor att förslaget kan leda till en försämrad tillgänglighet till och från unionens länder. Detta särskilt för mindre frekventa destinationer eftersom kommissionens initiativ kan uppfattas som ett tillträdeshinder till både marknaden för passagerartransporter och för flygfrakt. Sverigedemokraterna delar regeringens ståndpunkt att det är angeläget att särskilt värna tillgängligheten till och från Sverige. Sverigedemokraterna anser därför att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

V-ledamoten reserverade sig mot beslutet och anförde följande:

Vänsterpartiet anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det är t.ex. viktigt att bestämmelserna rörande subventionering och diskriminering inte hindrar enskilda medlemsstater som vill gå före i arbetet med miljöfrågor.

Faktapromemoria 2016/17:FPM111 lades till handlingarna.

Delegationsresa till Finland

Utskottet beslutade att med delegation genomföra en resa till Finland den 18-19 september 2017.

Syftet med resan fastställdes enligt följande. Delegationen avser att besöka Helsingfors för att framför allt studera MaaS (mobilitet som en tjänst), användandet av LNG för tung trafik och sjöfart och frågor om medfinansiering av transportinfrastruktur.  Delegationens ledamöter kommer att ges tillfälle att diskutera med och inhämta information från parlamentet, ministerier, Helsingfors kollektivtrafik, företaget Gasum och även övriga aktörer.

Inkommen skrivelse

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 lades till handlingarna.

Justering av protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att Suzanne Svensson (S) företräder utskottet vid det estniska ordförandeskapets interparlamentariska transportmöte i Tallinn den 21-22 september 2017.

Utskottet beslutade att Boriana Åberg (M) och Emma Wallrup (V) företräder utskottet vid EPTA-konferensen i Luzern den 7-9 november 2017.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras den 30 augusti 2017

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:43

§ 1-14

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Lorentz Tovatt (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Patrik Engström (S)

Roland Utbult (KD)

Björn Rubenson (KD)

TRAFIKUTSKOTTET 2017-08-28 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:43

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående synpunkter om Transportstyrelsen
Privatperson Ja
RD 2596-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.