Protokoll utskottssammanträde 2016/17:43

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:43

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:43

DATUM

2017-06-08

TID

10:00–10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:42.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

En försöksverksamhet med branschskolor (UbU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:161 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU21.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:143 och motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 juni 2017 kl. 11.00.

Information från Riksbankens Jubileumsfond

Ordföranden Maarit Jänterä-Jareborg och verkställande direktören Göran Blomqvist för Riksbankens Jubileumsfond informerade om stiftelsens verksamhet och om en översyn av stiftelsens stadgar.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 13 juni 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:43

§§ 1-5

§ 6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

Håkan Bergman (S)

X

X

Ulrika Carlsson (C)

X

X

Elisabet Knutsson (MP)

Erik Bengtzboe (M)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

X

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

X

X

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.