Protokoll utskottssammanträde 2016/17:44

Socialutskottets protokoll 2016/17:44

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44

DATUM

2017-06-01

TID

09.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:43.

§ 2

Information från Socialdepartementet, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Statssekreterare Agneta Karlsson med medarbetare, samt företrädare från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, informerade om arbetet med ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

Deltagare se bilaga 2.

§ 3

Ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

Utskottet fortsatte beredningen angående utskottsinitiativ i frågan om ökat tillgängliggörande av naloxonläkemedel.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 5

Övriga frågor

KD-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om direktiv till en utredning om lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), se bilaga 4.

Utskottet beslutade att påbörja ett beredningsarbete i syfte att ta ett initiativ i frågan och att bjuda in företrädare för regeringen att informera om direktiv till en utredning om LSS.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 8 juni 2017 kl. 08.30.

Vid protokollet

Justeras den 8 juni 2017


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:44

§ 1-2

§ 3

§ 4

§5-6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

O

O

-

Amir Adan (M)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

O

O

O

Jenny Petersson (M)

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

-

-

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

Ann-Britt Åsebol (M)

X

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

X

X

X

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

X

X

X

Christina Örnebjär (L)

O

O

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Eva Lohman (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.