Protokoll utskottssammanträde 2016/17:44

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:44

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:44

DATUM

2017-06-13

TID

11:00–12:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

EU-information om processen för ett svenskt inspel om nästa ramprogram för forskning och innovation

Statssekreteraren Karin Röding, politiskt sakkunnige Anders Lönn, departementssekreteraren Jenny Fernebro och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om processen för ett svenskt inspel inför kommissionens förslag till nästa Europeiska ramprogram för forskning och innovation.

Underlag för informationen

Promemoria (dnr 2282-2016/17).

EU-information om arbetet med att få European Medicines Agency till Stockholm/Uppsala

Statssekreteraren Karin Röding, politiskt sakkunnige Anders Lönn, departementssekreteraren Jenny Fernebro och departementssekreteraren Christian Hansen, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om arbetet med att få European Medicines Agency till Stockholm/Uppsala.

Underlag för informationen

Promemoria (dnr 2281-2016/17).

Information om Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

Statssekreteraren Karin Röding, politistk sakkunnige Camilla Georgsson, ämnesrådet Mikaela Staaf och departementssekreteraren Per Anders Strandberg Nilsson, samtliga från Utbildningsdepartementet, informerade om Universitets- och högskolerådet och IB-betyg.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:43.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (UbU23)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:143 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU23.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående Universitets- och högskolerådet och IB-betyg.


Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ angående rätt för kvalificerade lärare med utländsk bakgrund att undantas från kravet på lärarlegitimation.

Ärendet bordlades.

Fråga om utskottsinitiativ angående placering av elev vid skolenhet

Utskottet beslutade att begära ett yttrande från Skolverket över ett förslag till utskottsinitiativ (protokoll 2016/17:30) rörande placering av elev vid skolenhet. Yttrandet ska ha inkommit till utskottet senast den 1 september 2017. Presidiet fick i uppdrag att formulera de skriftliga frågorna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 15 juni 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 15 juni 2017

Christer Nylander


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:44

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

X

Olle Thorell (S)

Crister Spets (SD)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

X

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

X

Ida Karkiainen (S)

Aron Modig (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Björn Rubenson (KD)

O

Gustaf Lantz (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.